Treball Final de Màster

Nombre de crèdits

6 crèdits ECTS

Titulació

Màster en Educació InclusivaDescripció

La finalitat del TFM és elaborar i defensar públicament un treball final amb el que, entre altres coses, s’acrediten les competències assolides al llarg del Màster. En aquest sentit, el TFM ha de ser el resultat d’un procés d’aprenentatge que incorpora de forma transversal coneixements, procediments, reflexions i pràctiques dutes a terme en les diferents assignatures. Es proposa la realització d’un article científic que té com a base l’elaboració d’una investigació.

Objectius

 • Elaborar i defensar públicament un treball final que incorpori de forma transversal les competències aportades pel conjunt del Màster en el procés formatiu com a mestres de suport i especialistes en educació inclusiva.
 • Analitzar en profunditat una temàtica o aspecte rellevant de la pràctica educativa inclusiva, aplicant els coneixements adquirits al llarg del Màster.

Competències Transversals

 • Compromís ètic
 • Capacitat crítica i autocrítica
 • Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques
 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
 • Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a les noves situacions
 • Capacitat creativa i emprenedora
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes
 • Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds
 • Sostenibilitat
 • Capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’accions en el seu àmbit
 • Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques
 • Capacitat comunicativa
 • Capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina.
 • Capacitat de cercar, usar i integrar la informació

Competències Específiques

 • Construcció d’entorns inclusius a l’escola i amb la comunitat a través del diàleg
 • Generació d’interaccions positives dins l’aula, en el treball en col·laboració amb l’alumnat i professorat i altres membres de la comunitat, si s’escau
 • Elaboració de mètodes i estratègies d’aprenentatge ajustades a les necessitats de tot l’alumnat, especialment del pertanyent a grups vulnerables, que persegueixin l’èxit per a tothom
 • Mantenir altes expectatives envers tot l’alumnat, especialment el pertanyent a grups vulnerables, establint una relació d’ajut i apoderament
 • Desenvolupar actituds positives i proactives enfront els reptes que haurà d’afrontar en l’exercici professional
 • Mantenir actituds positives i estimuladores en la relació amb les famílies, especialment les famílies pertanyents a grups vulnerables, establint una relació d’ajuda i apoderament

Continguts

 • Aprofundiment a través de la literatura científica d’una temàtica vinculada a la inclusió educativa
 • Aportació a alguna temàtica inclusiva a través d’una recerca educativa pràctica, de l’estudi d’un cas, o l’elaboració d’un programa o material

Metodologia

 • Participació en seminaris de formació per iniciar-se en la investigació
 • Tutories i seguiment individual tant presencial com virtual
 • Tutories grupals
 • Treball autònom
 • Revisió de literatura
 • Recollida de dades en el camp
 • Elaboració d’article científic
 • Exposició oral

Avaluació

En l’avaluació del TFM es valorarà el procés realitzat i la qualitat del resultat o producte del treball final. Es considerarà:

 • La participació activa i compromesa en el seu propi procés d’aprenentatge a través de les tutories individuals i grupals, i que quedarà recollida en un document de treball i compromís
 • El seguiment individual a través de les diferents tutories
 • El treball escrit resultat del procés reflexiu i investigador
 • La defensa oral del treball
 • L’autoavaluació del propi alumne/a

Tenint en consideració aquests elements d’avaluació, la ponderació quantitativa d’avaluació es distribuirà de la següent manera:

Seguiment del procés i lluiraments parcials25%
Treball escrit35%
Defensa oral40%