Pràctiques en institució educativa

Nombre de crèdits

6 crèdits ECTS

Titulació

Màster en Educació Inclusiva
Curs Dificultats d’Aprenentatge
Curs Atenció a la Diversitat

ProfessoratCompetències Transversals

 • Compromís ètic
 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat
 • Treball en equip
 • Capacitat creativa i emprenedora
 • Sostenibilitat
 • Capacitat comunicativa

Competències Específiques

 • Construcció d’entorns inclusius a l’escola i amb la comunitat a través del diàleg
 • Generació d’interaccions positives dins l’aula, en el treball en col·laboració amb l’alumnat i professorat i altres membres de la comunitat, si s’escau
 • Elaboració de mètodes i estratègies d’aprenentatge ajustades a les necessitats de tot l’alumnat, especialment del pertanyent a grups vulnerables, que persegueixin l’èxit per a tothom
 • Mantenir altes expectatives envers tot l’alumnat, especialment el pertanyent a grups vulnerables, establint una relació d’ajut i empoderament
 • Desenvolupar actituds positives i proactives enfront els reptes que haurà d’afrontar en l’exercici professional
 • Mantenir actituds positives i estimuladores en la relació amb les famílies, especialment les famílies pertanyents a grups vulnerables, establint una relació d’ajuda i apoderament

Continguts

 • Estructura i funcionament del centre o servei educatiu
 • Pràctiques entorn a l’articulació del suport en el centre o servei
 • Pràctiques de suport i intervenció amb alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge

Objectius Generals

 • Analitzar el funcionament del centre o servei on es fan les pràctiques i avaluar l’articulació del suport dins l’organització del propi centre o servei
 • Sintetitzar els coneixements i les competències adquirides en les assignatures dels mòduls cursats
 • Aplicar els coneixements i les competències adquirides en les assignatures dels mòduls cursats
 • Comunicar oralment i per escrit, de manera sintètica, el més rellevant de l’experiència i aprenentatges obtinguts en el període de les pràctiques

Avaluació

 • Les aportacions al seminari de pràctiques
 • El seguiment individual en tutoria del període de pràctiques
 • La valoració del centre o servei on s’han realitzat les pràctiques
 • L’informe escrit de les pràctiques
 • La presentació oral de l’informe de pràctiques

Activitats Formatives

Hores de seminari (6 sessions x 2,5 h)15 hores0,6 crèdits
Estudi i preparació seminari (aprox. 2 llibres + 4 articles)30 hores1,2 crèdits
Hores de tutoria individual (2 sessions x 0,5 h)6 hores0,3 crèdits
Hores d’elaboració de l’informe de pràcticum20 hores0,8 crèdits
Sessió de valoració conjunta4 hores0,1 crèdits
Hores de pràctiques al centre/institució75 hores3,0 crèdits
TOTAL150 hores6,0 crèdits

Activitats Docents

 • Seminari de pràctiques
 • Pràctiques en el centre
 • Tutories individualitzades

Reconeixement de la part pràctica

 • Persones contractades com a mestres en un centre que acrediti pràctiques inclusives, amb una continuïtat garantida de com a mínim dos trimestres, i que es puguin implicar almenys un dia sencer a la setmana en tasques de suport
 • Persones que treballin en un centre amb un projecte inclusiu, en les condicions temporals anteriors, i que puguin assumir responsabilitats concretes en el desenvolupament del projecte
 • Persones que treballin en un servei de suport (EAP, CREDA, etc.) i que desenvolupin la seva tasca de suport o assessorament a centres educatius de primària o secundària

En tots els cassos serà obligatori participar en el seminari de pràctiques, les tutories corresponents, i l’elaboració de l’informe.

Temporització

Intensiva

 • Una setmana a temps complet (5 h/dia) 25 hores
 • 10 setmanes (1 dia x 5 h) 50 hores

Extensiva

 • Una setmana mitja jornada (3 h/dia) 15 hores
 • 20 setmanes (1 dia x 3 h) 60 hores

Semi-extensiva

 • Una setmana mitja jornada (3 h/dia) 15 hores
 • 10 setmanes (2 dies x 3 h) 60 hores

Aquesta distribució és orientativa, doncs la definitiva s’estableix d’acord amb les necessitats del centre. Cal garantir, però, que les 75 hores es dediquen al suport o a tasques vinculades amb l’estudi i l’increment del caràcter inclusiu del centre. La direcció o la persona responsable del centre és qui acredita el compliment de les hores pràctiques.

Observacions

Les pràctiques es poden desenvolupar entre la primera setmana de novembre i la primera quinzena de juny. Els centres són els que decideixen quina o quines opcions horàries ofereixen a l’alumnat. De comú acord entre el centre i l’estudiant es fixarà l’horari. Tant l’horari acordat com els objectius de les pràctiques de l’estudiant es plasmaran en un breu document que, d’acord amb el centre de pràctiques, proposarà cada estudiant al seu tutor o tutora del Màster. Abans que acabi l’any el signaran el centre, l’estudiant del Màster i el seu tutor/a de pràctiques.