La discapacitat intel·lectual: vivències, abast i estratègies de suport

DADES GENERALS

 • Nombre de crèdits: 3
 • Titulació: Máster d’Educació Inclusiva / Curs Atenció a la diversitat
 • Llengua d’impartició: Català
 • Professorat: Efren Carbonell i Paret

DESCRIPCIÓ

L’assignatura pretén donar en primer lloc un marc teòric sòlid i contrastat de la discapacitat intel.lectual i del desenvolupament, anant més enllà dels models mèdics  o massa psicologistes; envers un enfocament bio-psico-social i partint del nou paradigma dels suports apropant-nos a la  realitat educativa des de l’experiència pràctica.

OBJECTIUS

 • Conèixer els diferents moments històrics que han passat les persones amb discapacitat intel.lectual.
 • Conèixer les noves formes de comprensió de la discapacitat intel.lectual (OMS, AAIDD, DSM-V)
 • Donar eines, metodologia i estratègies d’intervenció a l’aula amb alumnat que presenta intensitats de suport extens i generalitzat a partir de situacions reals.
 •  Conèixer Mesures i suports intensius de suport a l’escola ( SIEI, AIS, ….)
 • Aprofundir en les noves funcions  dels CEEPSIR.
 • Adonar-se de la importància de la  transformació del context en l’educació d’alumnat amb NESE.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Capacitat de cercar de forma crítica informació i coneixement contrastat entorn de la DI.
 • Capacitat d’expressar-se oralment en les diferents presentacions i per escrit., cercant i transmetent  la informació amb un llenguatge neutre.
 • Capacitat  d’anàlisi ecològica del fet educatiu des de la globalitat i l’eclecticisme.
 • Capacitat d’identificació de barreres i oportunitats de progrés de tot l’alumnat des del treball d’equip col·laboratiu
 • Capacitat de potenciar la interacció, l’aprenentatge i l’autonomia de l’alumne més enllà de la simple presència a l’aula.
 • Capacitat de transmetre als mestres i claustres  el valor i el concurs d’un alumne amb DI al progrés de tota la comunitat educativa.      

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Capacitat de discernir i escatir fets i pràctiques educatives de segregació encoberta a l’aula i a la pròpia escola.
 • Capacitat estratègica de transformar l’entorn classe per tal que tots els alumnes hi puguin ser, interactuar i aprendre d’acord a les seves potencialitats.
 • Capacitat de transformar les funcions del mestre de suport  més enllà de l’alumne amb NESE.
 • Capacitat d’emprar les eines pedagògicament pròpies d’una tasca docent  inclusiva amb alumnat amb discapacitat intel.lectual ( DUA , Multinivell, participació parcial, PI, suports a comunicació i conducta…)

CONTINGUTS

 • L’alumnat amb DI des d’una  perspectiva ecològica.
 • Evolució històrica, definició, diagnosi i multidimensionalitat.
 • Sistemes de suport general i específic.
 • Estratègies de suport a l’aprenentatge a l’aula i a l’escola.
 • Els Plans educatius individualitzats (metodologia, aplicacions pràctiques i avaluació).
 • La interacció entre els Centres d’Educació Especial i l’Escola ordinària.
 • Els Plans de suport Conductuals positiu per a l’alumnat amb DI i trastorns del comportament greu.
 • Treball casos.

METODOLOGIA

Per assolir les competències esmentades es combinaran diferents tipus d’activitats, amb predomini de les que impliquen l’aportació directa dels i les estudiants:

 • Exposicions i debat sobre els diferents continguts de l’assignatura.
 • Lectura i presentació de síndromes, articles i altres materials amb interacció d’altres professionals del CEEPSIR.
 • Debats en grup entorn a temes punyents que vagin sorgint
 • Fer una anàlisi/ressenya d’un article d’investigació.
 • Lectura capítol 11 llibre AAIDD.
 • Treball final a definir.

AVALUACIÓ

L’assignatura combinarà marcs teòrics, construcció conjunta de coneixement i debat d’articles i l’avaluació de la mateixa, tindrà els següents àmbits:

 • Assistència activa a classe……………………………………………………………….. 15 punts
 • Examen final individual…………………………………………………………………….. 20 punts
 • Ressenya articles i presentacions ( treball grupal)…………………………….. 20 punts
 • Participació, implicació, interacció, iniciativa…………………………………….. 20 punts
 • Autoavaluació………………………………………………………………………………….. 15 punts
 • Treball complementari de recerca a definir el mes d’octubre grups de 3/4 persones 14.000 caràcters amb espais:………………………………………………………………………. 10 punts

BIBLIOGRAFIA

AAIDD. (2010). Discapacidad intelectual. (11ª Edición). Alianza editorial.

L’escola sense adjectius. (2014). Perspectiva Escolar, núm. 375, maig/juny.

El Dret a una escola per a tothom. (2016). La Revista del Diari d’Educació. Núm. 2

Rojas, S .(2016). Los centros de educación especial como centros de recursos en el marco de una escuela inclusiva. Reseña para un debate. Profesorado-Revista de curriculum y formación del profesorado. Vol. 20 núm.1

Jornada técnica “L’escola inclusiva a Catalunya” (2014) a www.aspasim.es

Capella, N. (2018) ja som CEEPSIR… i ara què  http://diarieducacio.cat/ja-som-ceepsir-i-ara-que/

Carbonell, E (2017). Escoles inclusives, escoles de futur. Associacio de Mestres Rosa Sensat. Col.lecció Referents,núm 12. Barcelona.