La discapacitat intel·lectual: vivències, abast i estratègies de suport

Nombre de crèdits

3 crèdits ECTS

Titulació

Máster en Educació Inclusiva
Curs Atenció a la Diversitat

Llengua d’impartició

Català

ProfessoratDescripció

L’assignatura pretén donar en primer lloc un marc teòric sòlid i contrastat de la discapacitat intel·lectual i del desenvolupament, anant més enllà dels models mèdics o massa psicologistes; envers un enfocament bio-psico-social i partint del nou paradigma dels suports apropant-nos a la realitat educativa des de l’experiència pràctica.

Objectius

 • Conèixer els diferents moments històrics que han passat les persones amb discapacitat intel·lectual
 • Conèixer les noves formes de comprensió de la discapacitat intel·lectual (OMS, AAIDD, DSM-V)
 • Donar eines, metodologia i estratègies d’intervenció a l’aula amb alumnat que presenta intensitats de suport extens i generalitzat a partir de situacions reals
 • Conèixer mesures i suports intensius de suport a l’escola (SIEI, AIS,…)
 • Aprofundir en les noves funcions dels CEEPSIR
 • Adonar-se de la importància de la transformació del context en l’educació d’alumnat amb NESE

Competències Transversals

 • Capacitat de cercar de forma crítica informació i coneixement contrastat entorn de la DI
 • Capacitat d’expressar-se oralment en les diferents presentacions i per escrit, cercant i transmetent la informació amb un llenguatge neutre
 • Capacitat  d’anàlisi ecològica del fet educatiu des de la globalitat i l’eclecticisme
 • Capacitat d’identificació de barreres i oportunitats de progrés de tot l’alumnat des del treball d’equip col·laboratiu
 • Capacitat de potenciar la interacció, l’aprenentatge i l’autonomia de l’alumne més enllà de la simple presència a l’aula
 • Capacitat de transmetre als mestres i claustres el valor i el concurs d’un alumne amb DI al progrés de tota la comunitat educativa

Competències Específiques

 • Capacitat de discernir i escatir fets i pràctiques educatives de segregació encoberta a l’aula i a la pròpia escola
 • Capacitat estratègica de transformar l’entorn classe per tal que tots els alumnes hi puguin ser, interactuar i aprendre d’acord a les seves potencialitats
 • Capacitat de transformar les funcions del mestre de suport més enllà de l’alumne amb NESE
 • Capacitat d’emprar les eines pedagògicament pròpies d’una tasca docent inclusiva amb alumnat amb discapacitat intel·lectual (DUA, Multinivell, participació parcial, PI, suports a comunicació i conducta…)

Continguts

 • L’alumnat amb DI des d’una perspectiva ecològica
 • Evolució històrica, definició, diagnosi i multidimensionalitat
 • Sistemes de suport general i específic
 • Estratègies de suport a l’aprenentatge a l’aula i a l’escola
 • Els Plans educatius individualitzats (metodologia, aplicacions pràctiques i avaluació)
 • La interacció entre els Centres d’Educació Especial i l’Escola ordinària
 • Els Plans de suport Conductuals positiu per a l’alumnat amb DI i trastorns del comportament greu
 • Treball casos

Metodologia

Per assolir les competències esmentades es combinaran diferents tipus d’activitats, amb predomini de les que impliquen l’aportació directa dels i les estudiants:

 • Exposicions i debat sobre els diferents continguts de l’assignatura
 • Lectura i presentació de síndromes, articles i altres materials amb interacció d’altres professionals del CEEPSIR
 • Debats en grup entorn a temes punyents que vagin sorgint
 • Fer una anàlisi/ressenya d’un article d’investigació
 • Lectura capítol 11 llibre AAIDD
 • Treball final a definir

Avaluació

L’assignatura combinarà marcs teòrics, construcció conjunta de coneixement i debat d’articles i l’avaluació de la mateixa, tindrà els següents àmbits:

Assistència activa a classe15%
Examen final individual20%
Ressenya articles i presentacions (treball grupal)20%
Participació, implicació, interacció, iniciativa20%
Autoavaluació15%
Treball complementari de recerca a definir el mes d’octubre
Grups de 3/4 persones
14.000 caràcters amb espais
10%

Bibliografia

 • AAIDD. (2010). Discapacidad intelectual. 11ª Edición. Alianza Editorial.
 • L’escola sense adjectius. (2014). Perspectiva Escolar, 375, maig/juny.
 • El Dret a una escola per a tothom. (2016). La Revista del Diari d’Educació, 2.
 • Rojas, S. (2016). Los centros de educación especial como centros de recursos en el marco de una escuela inclusiva. Reseña para un debate. Profesorado. Revista de currículum y formación del Profesorado, 20 (1).
 • Jornada Técnica: L’escola inclusiva a Catalunya. (2014). Enllaç >
 • Capella, N. (2018). Ja som CEEPSIR… i ara què? Enllaç >
 • Carbonell, E. (2017). Escoles inclusives, escoles de futur. Col·lecció Referents, 12. Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat.