Els Trastorns de l’Espectre Autista: vivències, abast i estratègies de suport

DADES GENERALS

 • Nombre de crèdits:  3
 • Titulació: Màster d’Educació Inclusiva / Curs Atenció a la diversitat
 • Llengua d’impartició:  Català
 • Professorat:  Víctor Adé Guardiola

DESCRIPCIÓ

L’assignatura pretén donar a conèixer què és el TEA des d’una concepció teòrica actualitzada, revisada i basada en la evidència científica.

S’exposaran quins són els criteris diagnòstics de l’autisme (DSM-5, 2013), les eines diagnòstiques utilitzades i els principals models i metodologies d’intervenció en l’àmbit escolar amb la finalitat de què l’alumnat pugui adquirir estratègies educatives per aplicar a l’aula i millorar els processos d’ensenyament – aprenentatge i adquirir estratègies que afavoreixin la inclusió.

OBJECTIUS

 • Tenir una visió actualitzada del TEA i del concepte de neurodesenvolupament.
 • Comprendre el TEA per poder planificar una bona intervenció tenint en compte les necessitats i capacitats de l’alumne i les seves famílies.
 • Conèixer metodologies específiques d’intervenció psico-educativa a l’aula.
 • Oferir un espai de coneixement i reflexió a l’alumnat que parteixi de les seves necessitats i experiències per tal de facilitar estratègies d’intervenció que afavoreixin els processos d’inclusió a l’aula.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Capacitat d’aprenentatge.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Capacitat crítica i autocrítica.
 • Capacitat d’anàlisis de la informació.
 • Capacitat per cercar, utilitzar i integrar informació a través de fonts fiables.
 • Capacitat de col·laboració amb els i les altres en projectes comuns.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Capacitat per comprendre el TEA des d’una perspectiva científica i basada en la evidència.
 • Capacitat per entendre la diversitat en el TEA, la necessitat del treball interdisciplinar i la importància del disseny de plans individualitzats.
 • Capacitat d’empatia vers les necessitats de l’alumnat amb TEA en el marc d’un sistema inclusiu.

CONTINGUTS

 • Què és el TEA? Conceptualització i criteris diagnòstics.
 • Detecció i diagnòstic del TEA.
 • Particularitats cognitives del TEA I implicacions en els processos d’ensenyament – aprenentatge.
 • Models d’intervenció en el TEA.
 • TEA i escola. Mesures i suports educatius.
 • L’avaluació psicopedagògica i l’elaboració de plans individualitzats.
 • L’ús de la tecnologia com metodologia d’aprenentatge.
 • Intervenció en els problemes de comportament.

METODOLOGIA

Per assolir les competències anteriorment esmentades es combinaran diferents tipus d’activitats:

 • Exposicions orals amb suport visual per part del mestre dels diferents continguts de l’assignatura.
 • Visualització de vídeos i experiències docents reals.
 • Debats i espais de diàleg amb aportació directa dels alumnes.
 • Lectura i anàlisis conjunta dels diferents documents inclosos al dossier imprès.

AVALUACIÓ

L’avaluació té com a objectiu constatar l’assoliment de les competències anteriorment esmentades a través de:

 • Participació i aportacions a l’aula ……………..…………………………….…. 20%
 • Treball escrit ……………………………………………………………………………… 80%

Pel que fa al treball escrit, aquest es podrà dur a terme de manera individual o en parella. Hi ha dos formats de treball: un cas pràctic d’intervenció o la síntesis del mòdul. En ambdós casos s’informarà l’alumnat el primer dia de classe.

BIBLIOGRAFIA

Artigas, J., Buisán, N., Carmona, C., García, K., Noguer, S. i Rigau, E. (2009). El niño incomprendido. Barcelona: Amat.

Attwood, T. (2009). Guía del Síndrome de Asperger. Barcelona: Paidós.

Baron-Cohen, S. (2010). Autismo y Síndrome de Asperger. Madrid: Alianza.

Carr, E. (1996). Intervención comunicativa sobre los problemas de comportamiento. Madrid: Alianza.

Equipo DELETREA. (2008). Los niños pequeños con Autismo. Soluciones prácticas para problemas cotidianos.

Equipo DELETREA. (2012). Trastornos del Espectro Autista de Alto Funcionamiento. Otra forma de aprender. Madrid: CEPE.

Jordan. R. (2012). Autismo con discapacidad intelectual grave. Guía para padres y profesionales. Ávila: Autismo Ávila.

Martínez, M.A. y Cuesta, J.L. (2013). Todo sobre el autismo. 2ª edición. Tarragona: Altaria.

Mesibov, G. y Howley, M. (2010). El acceso al currículo por alumnos con trastorno del espectro del autismo. Uso del programa TEACCH para favorecer la inclusión. Ávila: Autismo Ávila.

Paula, I. (2015). La ansiedad en el autismo. Madrid: Alianza.

Paula. I. (2018). La autolesión en el autismo. Madrid: Alianza.

Peeters. T. (2008). Autismo. De la comprensión teórica a la intervención educativa. Ávila: Autismo Ávila.

Rogers, S. y Dawson, G. (2015). Modelo Denver de atención temprana para niños pequeños con autismo. Estimulación del lenguaje, el aprendizaje y la motivación social. Ávila: Autismo Ávila.

Szatmari, P. (2006). Una mente diferente. Comprender a los niños con autismo y síndrome de Asperger. Barcelona: Paidós.

Valdez, D. y Ruggieri, V. (2011). Autismo. Del diagnóstico al tratamiento. Argentina: Paidós.