Els Trastorns de l’Espectre Autista: vivències, abast i estratègies de suport

Nombre de crèdits

3 crèdits ECTS

Titulació

Màster en Educació Inclusiva
Curs Atenció a la Diversitat

Llengua d’impartició

Català

ProfessoratDescripció

L’assignatura pretén donar a conèixer què és el TEA des d’una concepció teòrica actualitzada, revisada i basada en la evidència científica.

S’exposaran quins són els criteris diagnòstics de l’autisme (DSM-5, 2013), les eines diagnòstiques utilitzades i els principals models i metodologies d’intervenció en l’àmbit escolar amb la finalitat de què l’alumnat pugui adquirir estratègies educatives per aplicar a l’aula i millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge i adquirir estratègies que afavoreixin la inclusió.

Objectius

 • Tenir una visió actualitzada del TEA i del concepte de neurodesenvolupament
 • Comprendre el TEA per poder planificar una bona intervenció tenint en compte les necessitats i capacitats de l’alumne i les seves famílies
 • Conèixer metodologies específiques d’intervenció psico-educativa a l’aula
 • Oferir un espai de coneixement i reflexió a l’alumnat que parteixi de les seves necessitats i experiències per tal de facilitar estratègies d’intervenció que afavoreixin els processos d’inclusió a l’aula

Competències Transversals

 • Capacitat d’aprenentatge
 • Capacitat d’organització i planificació
 • Capacitat crítica i autocrítica
 • Capacitat d’anàlisis de la informació
 • Capacitat per cercar, utilitzar i integrar informació a través de fonts fiables
 • Capacitat de col·laboració amb els i les altres en projectes comuns

Competències Específiques

 • Capacitat per comprendre el TEA des d’una perspectiva científica i basada en la evidència
 • Capacitat per entendre la diversitat en el TEA, la necessitat del treball interdisciplinar i la importància del disseny de plans individualitzats
 • Capacitat d’empatia vers les necessitats de l’alumnat amb TEA en el marc d’un sistema inclusiu

Continguts

 • Què és el TEA? Conceptualització i criteris diagnòstics
 • Detecció i diagnòstic del TEA
 • Particularitats cognitives del TEA i implicacions en els processos d’ensenyament-aprenentatge
 • Models d’intervenció en el TEA
 • TEA i escola. Mesures i suports educatius
 • L’avaluació psicopedagògica i l’elaboració de plans individualitzats
 • L’ús de la tecnologia com a metodologia d’aprenentatge
 • Intervenció en els problemes de comportament

Metodologia

Per assolir les competències anteriorment esmentades es combinaran diferents tipus d’activitats:

 • Exposicions orals amb suport visual per part del mestre dels diferents continguts de l’assignatura
 • Visualització de vídeos i experiències docents reals
 • Debats i espais de diàleg amb aportació directa dels alumnes
 • Lectura i anàlisis conjunta dels diferents documents inclosos al dossier imprès

Avaluació

L’avaluació té com a objectiu constatar l’assoliment de les competències anteriorment esmentades a través de:

Participació i aportacions a l’aula20%
Treball escrit80%

Pel que fa al treball escrit, aquest es podrà dur a terme de manera individual o en parella. Hi ha dos formats de treball: un cas pràctic d’intervenció o la síntesis del mòdul. En ambdós casos s’informarà l’alumnat el primer dia de classe.

Bibliografia

 • Artigas, J.; Buisán, N.; Carmona, C.; García, K.; Noguer, S.; Rigau, E. (2009). El niño incomprendido. Barcelona: Amat.
 • Attwood, T. (2009). Guía del Síndrome de Asperger. Barcelona: Paidós.
 • Baron-Cohen, S. (2010). Autismo y Síndrome de Asperger. Madrid: Alianza.
 • Carr, E. (1996). Intervención comunicativa sobre los problemas de comportamiento. Madrid: Alianza.
 • Equipo DELETREA. (2008). Los niños pequeños con Autismo. Soluciones prácticas para problemas cotidianos.
 • Equipo DELETREA. (2012). Trastornos del Espectro Autista de Alto Funcionamiento. Otra forma de aprender. Madrid: CEPE.
 • Jordan, R. (2012). Autismo con discapacidad intelectual grave. Guía para padres y profesionales. Ávila: Autismo Ávila.
 • Martínez, M.A.; Cuesta, J.L. (2013). Todo sobre el autismo. 2ª edición. Tarragona: Altaria.
 • Mesibov, G.; Howley, M. (2010). El acceso al currículo por alumnos con trastorno del espectro del autismo. Uso del programa TEACCH para favorecer la inclusión. Ávila: Autismo Ávila.
 • Paula, I. (2015). La ansiedad en el autismo. Madrid: Alianza.
 • Paula, I. (2018). La autolesión en el autismo. Madrid: Alianza.
 • Peeters, T. (2008). Autismo. De la comprensión teórica a la intervención educativa. Ávila: Autismo Ávila.
 • Rogers, S.; Dawson, G. (2015). Modelo Denver de atención temprana para niños pequeños con autismo. Estimulación del lenguaje, el aprendizaje y la motivación social. Ávila: Autismo Ávila.
 • Szatmari, P. (2006). Una mente diferente. Comprender a los niños con autismo y síndrome de Asperger. Barcelona: Paidós.
 • Valdez, D.; Ruggieri, V. (2011). Autismo. Del diagnóstico al tratamiento. Argentina: Paidós.