L’organització del suport a l’escola. El treball cooperatiu i els equips de suport entre mestres

Nombre de crèdits

3 crèdits ECTS

Titulació

Màster en Educació Inclusiva
Curs Atenció a la Diversitat

Llengua d’impartició

CatalàDescripció

L’assignatura cerca afavorir la síntesi dels coneixements que els/les estudiants tenen respecte a la seva intervenció amb l’alumnat que necessita suport educatiu, tant els adquirits en el Màster com els que ja duien de la seva formació i experiències prèvies, en l’organització de pràctiques de suport educatiu efectives, viables i inclusives en l’entorn de l’escola, tenint molt en compte la necessitat d’interactuar amb la resta d’agents educatius del centre.

Objectius

 • Conèixer els avantatges de les diferents formes de suport educatiu en l’entorn escolar
 • Analitzar la presència de barreres per a l’aprenentatge i la participació i les formes de reduir-les a partir de la intervenció institucional
 • Entrenar la capacitat de comprensió empàtica de les dificultats que pot presentar l’alumnat i la manera d’ajudar a superar-les a partir del treball conjunt amb el professorat
 • Desenvolupar la capacitat de recerca i de trobar respostes educatives adients davant la presència de dificultats derivades de trastorns poc coneguts

Competències Transversals

 • Capacitat crítica i autocrítica
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
 • Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a les noves situacions
 • Capacitat de col·laborar amb els altres en projectes comuns
 • Capacitat de valorar l’impacte social i educatiu de la inclusió
 • Capacitat de buscar, usar i integrar informació, destriant les fonts més fiables

Competències Específiques

 • Capacitat per a fer una anàlisi institucional i crítica dels components de l’escola que poden dificultar la inclusió de l’alumnat
 • Capacitat d’empatia en la comprensió de la diversitat i de la discapacitat i les necessitats que se’n deriven
 • Habilitat per fer cerca d’investigacions a través de les bases de dades més adients per enfrontar l’atenció d’alumnat amb trastorns poc freqüents

Continguts

 • Polítiques i pràctiques de suport. Situació internacional i a Catalunya
 • El treball en col·laboració i la recerca en el marc escolar adreçats al suport educatiu
 • L’anàlisi conjunta de les dificultats experimentades per a l’alumne: l’atribució de significat a les conductes
 • El treball en equip i la generació d’empatia per a facilitar el suport a l’alumnat amb problemes de regulació de conducta
 • Vivència dels suports per part de l’alumnat: el paper dels companys com a proveïdors de suport

Metodologia

Per assolir les competències esmentades es combinaran quatre diferents accions:

 • Presentacions i comentaris breus fets a classe per part del professorat
 • La resolució en grups de casos plantejats en tres tallers i relacionats amb els continguts del curs
 • La lectura individual de textos vinculats als continguts del curs i l’argumentació escrita de les idees extretes
 • El debat en grup sobre els textos esmentats
 • El debat i la valoració dels treballs presentats per la resta del grup

Avaluació

L’avaluació té com a objectiu constatar l’assoliment de les competències indicades, especialment les específiques. La ponderació de les tasques/activitats sotmeses a l’avaluació, que té un caràcter continuat, és la que segueix:

Argumentació escrita de les lectures20%
Debats (participació i aportacions)20%
Tallers – Valoració professorat45%
Tallers – Valoració entre iguals15%

Bibliografia

 • Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Madrid: Narcea.
 • Alba Pastor, C. (2016). Diseño Universal para el Aprendizaje: Educación para todos y pràcticas de enseñanza inclusiva. Madrid: Morata.
 • Casal, R. (2011). Prevenir el fracàs escolar des de casa. Barcelona: Graó.
 • Chisvert, M.J.; Horcas, V.; Ros, A. (2014). A propósito  de la inclusión educativa. Una mirada amplia de lo escolar. Barcelona: Octaedro.
 • Giménez Alvira, J.A. (2010). Indómito y entrañable. El hijo que vino de fuera. Barcelona: Gedisa.
 • Giordano, P. (2009). La solitud dels nombres primers. Barcelona: Ed. 62.
 • Gussin, V. (2006). El niño que quería ser un helicóptero. El empleo de la narración de historias en el aula. Buenos Aires: Amorrortu.
 • Hasson, M. (2004). El curioso incidente del perro a medianoche. Barcelona: Salamandra.
 • Pedrosa, E. (2008). Criatures d’un altre planeta. Barcelona: La Magrana.
 • Puigdellívol, I. (2005). La educación especial en la escuela integrada. Una perspectiva desde la diversidad. Barcelona: Graó.
 • Simó, I.C. (2008). El meu germà Pol. Barcelona: Bromera.
 • Slee, R. (2012). La escuela extraordinaria. Exclusión, escolarización y educación inclusiva. Madrid: Morata.
 • Stainback, S.; Stainback, W. (1999). Aulas inclusivas. Madrid: Narcea.
 • Vila, A. (2005). Los hijos diferentes crecen. Madrid: Narcea.