Entendre i abordar els problemes de regulació del comportament a l’aula i a l’escola

Nombre de crèdits

3 crèdits ECTS

Titulació

Màster en Educació Inclusiva
Curs Atenció a la Diversitat

Llengua d’impartició

Català

Professorat

Antonio HidalgoDescripció

L’assignatura té com objectiu conèixer i comprendre com els infants aprenen a regular el seu comportament, adaptant-lo a les demandes del context escolar i reflexionar sobre els processos d’aprenentatge quan apareixen comportaments problemàtics per a l’alumne, els companys i els docents.

Comprendre els processos d’aprenentatge que afavoreixen la regulació del comportament és essencial per a la proposta educativa dirigida a tots els alumnes o a un alumne en concret.

Objectius

 • Conèixer el desenvolupament de la capacitat de regulació del comportament i els factors socials que intervenen
 • Conèixer els factors socials i personals que interaccionen dificultant l’adaptació al context escolar
 • Comprendre, de forma empàtica, les dificultats de regulació del comportament en el context escolar
 • Conèixer propostes educatives proactives i preventives dirigides a la regulació del comportament i a l’adaptació a l’escola d’un grup d’alumnes o d’un alumne en concret
 • Elaborar propostes educatives, basades en una actitud comprensiva i respectuosa, dirigides a millorar el comportament d’un grup d’alumnes o d’un alumne en concret
 • Analitzar de forma critica el nostre comportament com a docents a l’aula i a l’escola per identificar nostres les fortaleses i definir els nostres reptes

Competències Transversals

 • Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
 • Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a les noves situacions
 • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú
 • Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques

Competències Específiques

 • Capacitat per a fer una anàlisi comprensiva del comportament dels alumnes
 • Capacitat d’empatia en la comprensió de les dificultats de regulació del comportament que mostren alguns alumnes
 • Capacitat d’anàlisi per identificar les barreres que poden limitar l’aprenentatge i la participació i plantejar formes de superar-les
 • Capacitat de elaborar propostes educatives que vinculin l’alumne a l’escola i a l’aprenentatge
 • Capacitat d’elaborar propostes educatives orientades a millorar l’adaptació de l’alumne al context escolar

Continguts

 • La regulació del comportament: un aprenentatge social
 • L’origen multicausal dels problemes de regulació del comportament
 • El centre educatiu com a espai comunitari: les intervencions universals i proactives
 • “L’aula” com a espai de relació i aprenentatge: organitzar un grup compromès i harmònic
 • L’alumne com a protagonista: vincular l’alumne als altres, a l’aprenentatge i a l’escola
 • La família: la força de la col·laboració

Metodologia

Es treballarà a partir d’experiències reals i es proporcionaran estratègies d’intervenció basades en la recerca.

El recull de les experiències pròpies i el visionat de vídeos facilitarà l’elaboració de propostes per a la intervenció educativa.

Avaluació

L’avaluació té com a objectiu constatar l’assoliment de les competències indicades, especialment les específiques. La ponderació de les tasques/activitats sotmeses a l’avaluació, que té un caràcter continuat, és la que segueix:

Participació i aportacions al grup25%
Activitats/tasques del curs25%
Treball pràctic individual50%

Bibliografia

 • Alsina, G. et al. (2013). Dèficits d’atenció i trastorns de conducta. Barcelona: Editorial UOC.
 • Geddes, H. (2010). El apego en el aula: Relación entre las primeras experiencias infantiles, el bienestar emocional y el rendimiento escolar. Barcelona: Editorial Graó.
 • Green, R. (2003). El niño insoportable: un nuevo enfoque para comprender y educar a niños crónicamente inflexibles y que se frustran con facilidad. Barcelona: Editorial Medici.
 • Hunter, C. (2016). Comprender y mejorar la conducta trabajando en grupo. Madrid: Narcea.
 • Saumell, C.; Alsina, G.; Arroyo, A. (2011). Alumnado con dificultades de regulación del comportamiento. Vol I. Infantil y primària. Barcelona: Editorial Graó.