El treball amb les famílies: col·laboració, assessorament i orientació

DADES GENERALS

 • Nombre de crèdits: 3
 • Titulació: Màster d’Educació Inclusiva / Curs: Atenció a la diversitat
 • Llengua d’impartició: Català
 • Professorat: Ramon Almirall

DESCRIPCIÓ

L’assignatura pretén fer una anàlisi dels antecedents del moviment per a la inclusió i de la situació actual, amb la transcendència que té per als sistemes educatius. Es proposa també entendre els components personals i socials que configuren l’exclusió dels grups vulnerables, reflexionar sobre les barreres que ocasionen aquesta inclusió i com es poden superar des de l’escola. Finalment es busca el coneixement de les línies actuals més emergents pel que fa a la recerca sobre la inclusió.

OBJECTIUS

Els que s’indiquen en general per a tot el màster, posant èmfasi en:

 • Analitzar les pràctiques educatives familiars i considerar la seva incidència en el desenvolupament de les criatures.
 • Adquirir criteris i procediments per al coneixement dels contextos familiars, que ajudin a prendre decisions relatives a la intervenció.
 • Conèixer diferents formes d’afavorir la col·laboració família – escola.
 • Conèixer i posar en pràctica diferents estratègies en relació a les entrevistes amb famílies.
 • Identificar les diferents situacions d’especial vulnerabilitat a les famílies i conèixer els mecanismes de resposta a promoure per part del professorat davant les situacions de risc.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Capacitat crítica i autocrítica.
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi i d’aplicació dels sabers en la pràctica.
 • Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a les noves situacions.
 • Capacitat de col·laborar amb els altres en projectes comuns.
 • Capacitat de buscar, usar i integrar informació, destriant les fonts més fiables.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Capacitat per avaluar les diferents situacions relacionals familiars identificant-ne les singulars potencialitats
 • Capacitat d’observació i d’escolta per identificar les necessitats específiques de les criatures i les seves famílies
 • Capacitat de col·laboració amb els professionals que intervenen en relació ales diferents famílies desenvolupant una treball en xarxa
 • Capacitat per cercar ajudes i recursos per donar resposta a les necessitats identificades

CONTINGUTS

 • La família com a context de desenvolupament. Concepte de família. Funcions de la família.
 • Estils parentals i transmissió de valors a l’educació familiar
 • Nous tipus de famílies i estructures familiars emergents. L’adopció. Divorci, monoparentalitat i famílies enllaçades.
 • Avaluació psicopedagògica del context familiar. Dimensions a considerar.
 • Suport a les habilitats parentals: Els Espais Familiars
 • Relació família – escola.
 • Famílies amb fills o filles amb necessitats educatives especials.
 • El treball amb famílies amb condicions personals de risc.
 • Les entrevistes amb famílies.

METODOLOGIA

Els diferents continguts del programa s’introduiran a partir d’exposicions a càrrec del professor i/o de les lectures que oportunament s’assenyalaran a classe i que l’alumnat haurà de llegir individualment o en grup.

El desenvolupament del temari inclourà així mateix debats, anàlisi de casos, role-playing, visionat de vídeos o bé presentacions per part de l’alumnat a partir dels treballs realitzats en grup.

A més dels diferents treballs individuals, l’alumnat haurà de dur a terme un treball en petit grup sobre un àmbit particular de la intervenció familiar, que donarà lloc a una exposició al grup d’acord amb les orientacions que facilitarà el professor.

AVALUACIÓ

L’avaluació de l’assignatura (compresa dins l’avaluació global del mòdul del qual forma part) es realitzarà de forma continuada a partir de les aportacions de l’alumnat. A la qualificació final es consideraran els aspectes següents, amb el corresponent percentatge atorgat a cadascun d’ells.

Participació individual a les activitats a classe………………………. 20%
Avaluació dels treballs individuals……………………………………….. 40%
Avaluació dels treballs en grup……………………………………………. 40%

BIBLIOGRAFIA

A les referències bibliogràfiques de l’assignatura n’hi ha de comunes per a tot l’alumnat i de lectura obligatòria, i d’altres que seran utilitzades per uns o altres alumnes en funció del grup de treball al qual pertanyin. S’inclouen però totes elles al llistat de lectures com a referències complementàries i opcionals de coneixement per a l’alumnat.

L’organització i l’ús de les lectures s’indicarà a la classe per part del professor de l’assignatura.

Lectures de referència

Les lectures marcades amb (*) són d’accés lliure a internet a través de l’enllaç que es mostra. Les marcades amb (**) poden trobar-se en format pdf al Moodle de l’assignatura. La resta són a la biblioteca del campus.

Les lectures obligatòries per a tot l’alumnat són les marcades amb (Obl.), la resta de lectures només són obligatòries per als membres de cada grup de treball, d’acord amb la temàtica tractada als diferents grups.

TEMA 1: La família actual

Brullet,C. (2008) “Familias hoy: afrontando el cambio y la complejidad familiar” (*) http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2016/08/2008_familias- hoy_conferencia_cast.pdf (Obl.)

Elzo, J. (2008) Una reflexión sociológica sobre la familia actual (*) http://www.uic.es/progs/obj.uic?id=483539a076757 (Obl.)

Iglesias de Ussel,J. (1998) La familia española en el contexto europeo. a M.J.Rodrigo i J.Palacios Familia y desarrollo humano . Madrid: Alianza (Cap.4 pàg 91-114) (** Moodle assignatura) (Obl.)

TEMA 3: Nous tipus de famílies i estructures familiars emergents.

GonzáleZ,MM.; Triana,B. (1998) Divorcio,monoparentalidad y nuevos emparejamientos a M.J.Rodrigo i J.Palacios Familia y desarrollo humano . Madrid: Alianza. (Cap.18. pag 372-397)

Palacios,J.(1998) Familias adoptivas a M.J.Rodrigo i J.Palacios Familia y desarrollo humano . Madrid: Alianza (Cap.17 pàg 353-371)

Grau,E.; Mora,R. L’inici de l’escolaritat d’un infant adoptat (*) http://fetb.org/recerca-i-publicacions/inici-de-escolaritat-un-infant-adoptat.htm

Grau,E.; Mora,R.. Vicisitudes en la vinculación entre padres e hijos en adopcion internacional (*)

http://criafamilia.org/wp-content/uploads/2016/05/visicitudes-en-la-vinculación-entre- padres-e-hijos-en-adopción-internac.-rev.-psicoterapia.pdf

Grau,E.; Mora,R. (2013) Adolescència i adopció ÀMBITS de Psicopedagogia 37 (pp. 28-33) (*) http://ambitsdepsicopedagogiaiorientacio.cat/wp- ads/Àmbits37.pdf

TEMA 5: Suport a les habilitats parentals: Els Espais Familiars

Jubete,M. (1996) Pares, fills i professionals. Relacions que ajuden al creixement. A Educació social nº4 pàg 135-146 (*) http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/142329

TEMA 6: Relació família – escola

Almirall, R. (2011) Abordando la relación familia-escuela desde una

perspectiva colaborativa. A E.Martín i I.Solé (coords.) Orientación educativa.

Modelos y estrategias de intervención. Colección Educación secundaria, N. 15. Vol.I (pp.91-108). Barcelona: Graó (** Moodle assignatura) (Obl.)

Oliva, A.; Palacios,J. (1998) Familia y escuela: padres y profesores.// Cap.16 pàg 333-350, a M.J. Rodrigo i J. Palacios, Familia y desarrollo humano . Madrid : Alianza

Vila,I. (1997) Les relacions família escola (pàg.9-31 del mòdul 2 de : Entorn social i familiar i intervenció psicopedagògica) Barcelona: UOC.

TEMA 7: Famílies amb fills o filles amb necessitats educatives especials

Almirall, R..(2007). “Línies bàsiques per a programes d’assessorament i suport a famílies amb fills i filles sords”. ÀMBITS de Psicopedagogia 19 (pp 40-49) (** Moodle assignatura) (Obl.)

TEMA 8: El treball amb famílies amb condicions personals de risc.

Triana,B.; RODRIGO, M.J. (1998) Familias con miembros adictos a las drogas y al alcohol a M.J.Rodrigo i J.Palacios Familia y desarrollo humano . Madrid: Alianza (Cap.20 pàg 423-442)

TEMA 9: Les entrevistes amb famílies.

Almirall, R. (2011) Abordando la relación familia-escuela desde una perspectiva colaborativa. A E.Martín i I.Solé (coords.) Orientación educativa. Modelos y estrategias de intervención. Colección Educación secundaria, N. 15. Vol.I (pp.91-108). Barcelona: Graó

Lectures complementàries

Almirall, R. (Coord.) (2013). “Orientación psicopedagógica a las familias: colaborar para educar”. Barcelona: ACPO-ÀÁF. www.ambitsaaf.cat

Meil, G.A.(2004) La familia española en el contexto de la Union Europea . Arbor  http://arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewFile/574/575

Diputació de Barcelona (2006) “Els Espais familiars de petita infancia. Document Marc”. (*) http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=def0c2ab-521e-410d-9f4b- 5f4add28c446&groupId=14465

Salzberg,B. (1992) los niños no se divorcian. http://www.escuelapsicoanalitica.com/wp- content/uploads/2014/06/AECPNA_02_losninosnosedivorcian.pdf

Pedrol Busquets, Ma.A. Estructuras simbólicas a conservar tras el divorcio. Dins Salzberg,B. (1992) Los niños no se divorcian . Logos:Barcelona