Reptes de la coeducació del S. XXI: espais lliures de violència

DADES GENERALS

 • Nombre de crèdits:  3
 • Titulació: Màster d’Educació Inclusiva / Curs d’Atenció a la diversitat
 • Llengua d’impartició:  Català / Castellà
 • Professorat:  Esther Oliver i Elena Duque

DESCRIPCIÓ

Aquesta assignatura se centra en la identificació i anàlisi dels reptes de la coeducació del s.XXI amb l’objectiu de establir les bases de l’educació inclusiva en relació al gènere.

OBJECTIUS

 • Conèixer la perspectiva històrica i actual de la coeducació. Reptes del segle XXI.
 • Valorar situació de la dona en el món actual: perspectiva internacional i discriminació de les nenes.
 • Identificar el paper de la socialització preventiva en l’establiment de relacions igualitàries. Superació de la violència de gènere des dels 0 anys. Tolerància 0 des dels 0 anys.
 • Analitzar el paper del professorat en la superació de la violència masclista.
 • Identificar formes de treballar la igualtat de gènere i la Tolerància 0 a la violència masclista des dels 0 anys amb l’alumnat i amb les famílies

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Capacitat crítica i autocrítica
 • Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
 • Capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i/o castellà, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina.
 • Capacitat de cercar, usar i integrar la informació

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Capacitat d’identificar i analitzar els reptes de la coeducació del s.XXI.

 • Capacitat de comprensió i anàlisi de textos sobre feminisme, coeducació i gènere.
 • Habilitat per construir un discurs argumentat i coherent davant les problemàtiques actuals de gènere
 • Capacitat d’identificar i analitzar les barreres per a la inclusió per motius de gènere o les formes de superació de les mateixes.

CONTINGUTS

 • Corrents feministes i coeducació. Reptes del s.XXI
 • Violència de gènere al context actual
 • Gènere i minories ètniques
 • Socialització preventiva de la violència de gènere
 • Noves Masculinitats
 • Participació de la comunitat en la prevenció de la violència.

METODOLOGIA

Per assolir les competències esmentades es portaran a terme les següents activitats:

 • Exposicions i debat sobre els continguts de l’assignatura
 • Debats setmanals a partir de diferents lectures

A banda de les activitats d’aula cada estudiant haurà de:

 • Elaborar un treball de síntesi dels principals continguts de l’assignatura.

AVALUACIÓ

 • Presentació a l’aula d’una lectura seguint els criteris establerts per les professores (20%)
 • Intervencions en els debats de l’aula (mínim 1 vegada en cada debat) seguint els criteris establerts per les professores (30%)
 • Treball final d’integració (50%) 3 pp.

BIOGRAFIA

 • Altable, Ch. (1998) Penélope o las trampas del amor. Valencia: Nau Llibres.
 • Amoros, C. 1997. Tiempo de feminismo. Madrid: Cátedra
 • De Botton, L; Puivert, L., Taleb, F. (2004) El velo elegido. Barcelona: El Roure.
 • Duque, E (ed.) (2015) IDEALOVE&NAM. Socialización preventiva de la violencia de género. Madrid: CNIIE
 • Falcón, L. (2000) Los nuevos mitos del feminismo. Madrid: Vindicación Feminista
 • Flecha, R., Puigvert, L., & Ríos, O. (2013). The New Masculinities and the Overcoming of Gender Violence. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 2(1), 88-113 doi: 10.4471/rimcis.2013.14
 • Giner, E.; Ruiz, L.; Serrano, Mª, Valls, R. (2016). Free women’s contributions to working class women’s sexual education during the Spanish civil war (1936-1939) and beyond. Teachers College Record, 118 (4), pp.1-38.
 • Giordano, P. C. (2003). Relationships in adolescence. Annual review of sociology, 29, 257-281. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/30036968
 • Gómez, J. (2004): El amor en la sociedad del riesgo. Barcelona: El Roure
 • Hite, S. (1998) Mujeres sobre mujeres. Madrid: Ediciones El País.
 • Hooks, B. (2000) Feminism is for everybody. Cambridge, MA: South End Press Recuperado de https://excoradfeminisms.files.wordpress.com/2010/03/bell_hooksfeminism_is_for_everybody.pdf
 • McMahon, S., & Banyard, V. L. 2012. When can I help? A conceptual framework for the prevention of sexual violence through bystander intervention. Trauma, Violence & Abuse, 13, 3-14.
 • Mill, J.S. y Taylor, H. (1973) La igualdad de los sexos. Madrid: Guadarrama
 • Moreno, M. (1993) Cómo se enseña a ser niña: el sexismo en la escuela. Barcelona: Icària.
 • Oliveira, M. (1988). La eduación sentimental. Una propuesta para adolescentes. Barcelona: Icària
 • Oliver, E. Soler, M; Flecha, R. (2009) Opening schools to all (women): efforts to overcome gender violence in Spain. British Journal of Sociology of Education, vol 30, n.2, pp. 207-218
 • Pestalozzi, J.H. (1986) Com Gertrudis educa els fills. Barcelona: Eumo editorial.
 • Puivert, L. (2001) Las otras mujeres. Barcelona: El Roure.
 • Rambla, X & Tomé, A. (Eds.) (2001) Contra el sexismo. Coeducación y democracia en la escuela. Madrid: Síntesis
 • Rivera, M. (1994). Nombrar el mundo en femenino: pensamiento de las mujeres y teoría feminista. Barcelona: Icaria
 • Roig, M. (1981) Mujeres en busca de un nuevo humanismo. Barcelona: Aula Abierta Salvat.
 • Sau, V. (1993). La mujer: El fin de una imagen tradicional. Barcelona: Icària
 • Sordé, T. (coord.) Guía para la comunidad educativa de prevención y apoyo a las víctimas de violencia escolar. Madrid: CNIIE Recuperado de https://sede.educacion.gob.es/publiventa/guia-para-la-comunidadeducativa-de-prevencion-y-apoyo-a-las-victimas-de-violenciaescolar/acoso-escolar/21889
 • Subirats, M. & Brullet, C. (1988). Rosa y Azul. La transmisión de los géneros en la escuela mixta. Madrid: Instituto de la Mujer.
 • Valcárcel, A. (2000) Rebeldes. Hacia la paridad. Barcelona: Plaza & Janés.
 • Valls, R.; Puigvert, L.; Melgar, P.; García-Yeste, C. 2016. Breaking the silence at Spanish universities: findings from the first study of violence against women on Campuses in Spain, Violence against women, 22 (13), pp.1519-1539.
 • Valls, R., Puigvert, L., & Duque, E. (2008). Gender Violence Amongst Teenagers: Socialization and Prevention. Violence Against Women, 14(7), 759-785. http://doi.org/10.1177/1077801208320365
 • Varela, N. (2005) Feminismo para principiantes. Barcelona: Ediciones B
 • Vidu, A.; Valls, R.; Puigert, L.; Melgar, P.; Joanpere, M. 2017. Second-order of sexual harassment-SOSH. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 7(1), pp. 1-26
 • Yuste, M., Serrano, Mª A.; Girbés, S. & Arandia, M. (2014). Romantic love and gender violence: Clarifying misunderstandings through communicative organization of the research. Qualitative Inquiry, 7(20), 850-855. doi:10.1177/1077800414537206