Reptes de la coeducació del S. XXI: espais lliures de violència

Nombre de crèdits

3 crèdits ECTS

Titulació

Màster en Educació Inclusiva
Curs Atenció a la Diversitat

Llengua d’impartició

Català i Castellà

ProfessoratDescripció

Aquesta assignatura se centra en la identificació i anàlisi dels reptes de la coeducació del s.XXI amb l’objectiu de establir les bases de l’educació inclusiva en relació al gènere.

Objectius

 • Conèixer la perspectiva històrica i actual de la coeducació: reptes del segle XXI
 • Valorar situació de la dona en el món actual: perspectiva internacional i discriminació de les nenes
 • Identificar el paper de la socialització preventiva en l’establiment de relacions igualitàries; superació de la violència de gènere des dels 0 anys; Tolerància 0 des dels 0 anys
 • Analitzar el paper del professorat en la superació de la violència masclista
 • Identificar formes de treballar la igualtat de gènere i la Tolerància 0 a la violència masclista des dels 0 anys amb l’alumnat i amb les famílies

Competències Transversals

 • Capacitat crítica i autocrítica
 • Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
 • Capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i/o castellà, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina
 • Capacitat de cercar, usar i integrar la informació

Competències Específiques

Capacitat d’identificar i analitzar els reptes de la coeducació del s.XXI.

 • Capacitat de comprensió i anàlisi de textos sobre feminisme, coeducació i gènere
 • Habilitat per construir un discurs argumentat i coherent davant les problemàtiques actuals de gènere
 • Capacitat d’identificar i analitzar les barreres per a la inclusió per motius de gènere o les formes de superació de les mateixes

Continguts

 • Corrents feministes i coeducació, reptes del s.XXI
 • Violència de gènere al context actual
 • Gènere i minories ètniques
 • Socialització preventiva de la violència de gènere
 • Noves masculinitats
 • Participació de la comunitat en la prevenció de la violència

Metodologia

Per assolir les competències esmentades es portaran a terme les següents activitats:

 • Exposicions i debat sobre els continguts de l’assignatura
 • Debats setmanals a partir de diferents lectures

A banda de les activitats d’aula cada estudiant haurà de:

 • Elaborar un treball de síntesi dels principals continguts de l’assignatura.

Avaluació

Presentació a l’aula d’una lectura seguint els criteris establerts per les professores20%
Intervencions en els debats de l’aula (mínim 1 vegada en cada debat) seguint els criteris establerts per les professores30%
Treball final d’integració50%

Bibliografia

 • Altable, Ch. (1998). Penélope o las trampas del amor. Valencia: Nau Llibres.
 • Amorós, C. (1997). Tiempo de feminismo. Madrid: Cátedra.
 • De Botton, L; Puigvert, L.; Taleb, F. (2004). El velo elegido. Barcelona: El Roure.
 • Duque, E. (ed.) (2015). IDEALOVE&NAM. Socialización preventiva de la violencia de género. Madrid: CNIIE.
 • Falcón, L. (2000). Los nuevos mitos del feminismo. Madrid: Vindicación Feminista.
 • Flecha, R.; Puigvert, L.; Ríos, O. (2013). The New Masculinities and the Overcoming of Gender Violence. International and Multidisciplinary Journal of Social Sciences, 2 (1), p. 88-113. DOI: 10.4471/rimcis.2013.14.
 • Giner, E.; Ruiz, L.; Serrano, Mª; Valls, R. (2016). Free women’s contributions to working class women’s sexual education during the Spanish Civil War (1936-1939) and beyond. Teachers College Record, 118 (4), p. 1-38.
 • Giordano, P.C. (2003). Relationships in adolescence. Annual review of sociology, 29, p. 257-281. Enllaç >
 • Gómez, J. (2004). El amor en la sociedad del riesgo. Barcelona: El Roure.
 • Hite, S. (1998). Mujeres sobre mujeres. Madrid: Ediciones El País.
 • Hooks, B. (2000). Feminism is for everybody. Cambridge, MA: South End Press. Enllaç >
 • McMahon, S.; Banyard, V.L. (2012). When can I help? A conceptual framework for the prevention of sexual violence through bystander intervention. Trauma, Violence & Abuse, 13, p. 3-14.
 • Mill, J.S.; Taylor, H. (1973). La igualdad de los sexos. Madrid: Guadarrama.
 • Moreno, M. (1993). Cómo se enseña a ser niña: el sexismo en la escuela. Barcelona: Icària.
 • Oliveira, M. (1988). La eduación sentimental. Una propuesta para adolescentes. Barcelona: Icària
 • Oliver, E.; Soler, M.; Flecha, R. (2009). Opening schools to all (women): efforts to overcome gender violence in Spain. British Journal of Sociology of Education, 30 (2), p. 207-218.
 • Pestalozzi, J.H. (1986). Com Gertrudis educa els fills. Barcelona: Eumo Editorial.
 • Puigvert, L. (2001). Las otras mujeres. Barcelona: El Roure.
 • Rambla, X.; Tomé, A. (eds.) (2001). Contra el sexismo. Coeducación y democracia en la escuela. Madrid: Síntesis
 • Rivera, M. (1994). Nombrar el mundo en femenino: pensamiento de las mujeres y teoría feminista. Barcelona: Icaria.
 • Roig, M. (1981). Mujeres en busca de un nuevo humanismo. Barcelona: Aula Abierta Salvat.
 • Sau, V. (1993). La mujer: El fin de una imagen tradicional. Barcelona: Icària.
 • Sordé, T. (coord.) Guía para la comunidad educativa de prevención y apoyo a las víctimas de violencia escolar. Madrid: CNIIE. Enllaç >
 • Subirats, M.; Brullet, C. (1988). Rosa y Azul. La transmisión de los géneros en la escuela mixta. Madrid: Instituto de la Mujer.
 • Valcárcel, A. (2000). Rebeldes. Hacia la paridad. Barcelona: Plaza & Janés.
 • Valls, R.; Puigvert, L.; Melgar, P.; García-Yeste, C. (2016). Breaking the silence at Spanish universities: findings from the first study of violence against women on Campuses in Spain. Violence against women, 22 (13), p.1519-1539.
 • Valls, R., Puigvert, L.; Duque, E. (2008). Gender Violence Amongst Teenagers: Socialization and Prevention. Violence Against Women, 14 (7), p. 759-785. DOI: 10.1177/1077801208320365.
 • Varela, N. (2005). Feminismo para principiantes. Barcelona: Ediciones B.
 • Vidu, A.; Valls, R.; Puigvert, L.; Melgar, P.; Joanpere, M. (2017). Second-Order of Sexual Harassment-SOSH. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 7 (1), p. 1-26.
 • Yuste, M.; Serrano, Mª A.; Girbés, S.; Arandia, M. (2014). Romantic love and gender violence: Clarifying misunderstandings through communicative organization of the research. Qualitative Inquiry, 7 (20), p. 850-855. DOI: 10.1177/1077800414537206.