L’escola en la defensa de l’infant: maltractament, abús i bullying

Nombre de crèdits

3 crèdits ECTS

Titulació

Màster en Educació Inclusiva
Curs Atenció a la Diversitat

Llengua d’impartició

Castellà i CatalàDescripció

Aquesta assignatura pretén introduir els estudiants al marc conceptual de la victimologia del desenvolupament. Aquest enfocament els permetrà conèixer els diferents tipus de violència que poden sofrir els nens, nenes i adolescents, valorar l’impacte d’aquestes experiències en el seu desenvolupament i considerar les potencials intervencions que poden dur-se a terme des de l’àmbit educatiu. Es busca proveir de coneixement empíric i actualitzat, a fi que els estudiants puguin utilitzar en el seu context laboral estratègies de prevenció i intervenció davant la problemàtica de la victimització infantojuvenil basades en l’evidència.

Objectius

 • Conèixer el marc conceptual de la victimologia del desenvolupament, els diferents tipus de victimització i la seva prevalença
 • Sensibilitzar a l’alumnat respecte de l’impacte que les experiències de violència pot tenir en el desenvolupament de l’infant
 • Conscienciar sobre l’estat dels estudis respecte d’aquesta temàtica a Espanya
 • Desenvolupar eines per poder detectar i intervenir amb menors en situacions de risc des del context educatiu
 • Comprendre els procediments i circuits de notificació
 • Mantenir una actitud d’altes expectatives cap als alumnes que hagin passat per experiències traumàtiques i fomentar la resiliència
 • Dissenyar activitats preventives que abordin la temàtica de la violència contra els nens, nenes i adolescents

Competències Transversals

 • Capacitat crítica i autocrítica
 • Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
 • Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a les noves situacions
 • Capacitat de col·laborar amb els altres i contribuir a un projecte comú
 • Capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’accions en el seu àmbit
 • Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques

Competències Específiques

 • Capacitat de comprendre l’efecte de viure situacions violentes en la salut mental
 • Ser conscients de l’extensió de la victimització infantil i les obligacions ètiques i legals que ens corresponen com professionals
 • Capacitat de identificar comportaments en tant que manifestacions de potencials malestars sorgits d’experiències traumàtiques
 • Habilitat per a fer servir la informació de l’assignatura en el desenvolupament d’activitats i pràctiques educatives
 • Ser empàtics i sensibles cap als infants que necessiten suport i protecció
 • Desenvolupament d’estratègies i actituds per a fomentar la resiliència i el creixement post-traumàtic

Continguts

 • Conceptualització: victimologia del desenvolupament
 • Formes de victimització: victimització per cuidadors, victimització per iguals, victimització sexual, exposició a violència, victimització electrònica
 • Epidemiologia: l’extensió de la victimització
 • Detecció i notificació: indicadors de maltractament, abús i bullying. Circuit de notificació
 • Conseqüències de la victimització infantojuvenil
 • Prevenció de la victimització des de l’escola
 • Resiliència i creixement posttraumàtic

Metodologia

Considerant les competències i els objectius esmentats, es desenvoluparan les següents activitats:

 • Exposició d’estudis i recerques empíriques, amb èmfasi en la investigació nacional, sobre els continguts de l’assignatura
 • Anàlisi de materials audiovisuals, notícies i casos reals per proposar intervencions i reflexions
 • Desenvolupament d’activitats individuals i en grup que impliquin pensament crític sobre la resposta de diversos actors a la victimització
 • Lectura crítica de diversos articles sobre els continguts de l’assignatura
 • Proposta d’una activitat educativa relacionada amb els continguts de l’assignatura
 • Desenvolupament d’un informe final en el qual es resumeixin cinc conclusions rellevants de l’après durant l’assignatura, justificat amb bibliografia

Avaluació

Participació a classe
Aportacions espontànies, realització dels exercicis proposats, contribucions en les posades en comú, discussions i debats
30%
Dues activitats escrites
1) Treball sobre l’article: Pereda, N.; Guilera, G.; Abad, J. (2014). Victimización infanto-juvenil en España: Una revisión sistemática de estudios epidemiológicos. Papeles del Psicólogo, 35 (1), p. 66-77
2) Proposta d’una activitat educativa amb algun dels materials treballats
30%
Informe final
Cinc conclusions d’allò més rellevant après en l’assignatura justificades amb bibliografia
40%

Bibliografia

 • Arruabarrena, M.I. (2009). Procedimiento y criterios para la evaluación y la intervención con familias y menores en el ámbito de la protección infantil. Papeles del Psicólogo, 30 (1), p. 13-23.
 • Casado Flores, J.; Díaz Huertas, J. A.; Martínez González, C. (ed.) (1997). Niños maltratados. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.
 • Ceballos, E.; Correa, M.; Rodríguez, J.; Rodríguez, G. Estudio exploratorio del conocimiento del profesorado de educación infantil y primaria para la identificación del maltrato infantil desde la escuela. Quirrículum, 20, p. 107-118.
 • De Paúl, J.; Arruabarrena, M.I. (2001). Manual de protección infantil. Barcelona: Editorial Masson.
 • Del Campo, A.; López, F. (2006). Evaluación de un programa de prevención de abusos sexuales a menores en Educación Primaria. Psicothema, 18 (1), p. 1-8.
 • Finkelhor, D. (2008). Childhood victimization: Violence, crime, and abuse in the lives of young people. New York: Oxford University Press.
 • Pereda, N. (2016). ¿Uno de cada cinco?: Victimización sexual infantil en España. Papeles del Psicólogo, 37 (2), p. 126-133.
 • Pereda, N.; Guilera, G.; Abad, J. (2014). Victimización infanto-juvenil en España: Una revisión sistemática de estudios epidemiológicos. Papeles del Psicólogo, 35 (1), p. 66-77.
 • Priegue Camaño, D.; Cambeiro Lourido, M.C. (2016). Los conocimientos acerca del maltrato infantil de los futuros profesionales de la educación: un estudio exploratorio. Revista Complutense de Educación, 27 (3), p. 1003-1019.