La interculturalitat com a valor a l’escola d’avui: incidència en la cultura, la gestió i les pràctiques del centre

Nombre de crèdits

3 crèdits ECTS

Titulació

Màster en Educació Inclusiva
Curs Atenció a la Diversitat

Llengua d’impartició

Català

ProfessoratDescripció

Les nostres societats i escoles són cada vegada més diverses en termes de cultura, llengua, creences religioses i procedències. No obstant, el professorat no reflecteix aquesta diversitat, i sovint no es troba preparat per a respondre a les necessitats d’alumnes i famílies. Per altra banda, vivim moments convulsos, amb un augment de desigualtats i de racisme. L’escola és un espai clau de socialització en què s’afirmin les identitats, es redueixi la desigualtat educativa, i es promogui la convivència des del respecte a la diversitat.

L’assignatura ofereix un espai per a reflexionar sobre les estratègies organitzatives i curriculars que fomenten una educació inclusiva en un context de creixent multiculturalitat.

Objectius

 • Analitzar el fenomen de la interculturalitat en la societat d’avui per percebre el paper de l’educació en la cohesió social
 • Valorar críticament la incidència de la gestió de l’escola en l’afavoriment de la participació de tots els grups socials que composen la comunitat educativa
 • Identificar pràctiques educatives que afavoreixen la inclusió i el sentiment de pertinència de l’alumnat immigrant

Competències Transversals

 • Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
 • Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals
 • Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds
 • Capacitat de valorar l’impacte social i mediambiental d’accions en el seu àmbit
 • Capacitat de cercar, usar i integrar la informació

Competències Específiques

 • Capacitat d’analitzar críticament els diferents discursos que legitimen el racisme a la societat i la seva influència en l’escola
 • Capacitat d’empatia amb persones de diferents orígens i realitats culturals
 • Habilitat per a plantejar propostes educatives (curriculars i organitzatives) inclusores de la diversitat cultural

Continguts

 • La realitat multicultural actual al nostre context
 • Models socials davant la complexitat cultural: identitat, conflictes culturals i convivència
 • Respostes del sistema educatiu a l’increment de la multiculturalitat
 • Enfocaments i actuacions en el tractament de les llengües a l’escola
 • Inclusió des de la gestió del centre, el cas de les Comunitats d’Aprenentatge
 • Pràctiques per afavorir la inclusió de les minories culturals i el suport lingüístic des de l’escola i altres agents socials

Metodologia

La metodologia consistirà en un format de seminari, amb un diàleg continu sobre els temes treballats, a través de la discussió de lectures, relació amb la pròpia pràctica i experiències, debats sobre qüestions específiques, i elaboració i discussió de propostes educatives. La participació de tot el grup des del respecte, la implicació i la reflexió entre el que passa a la societat i el que passa a les aules i les escoles és fonamental.

Les activitats a l’aula inclouran: elaboració d’una breu proposta d’intervenció curricular; anàlisi de casos (grupals o individuals); anàlisi de llibres de text i material curricular; històries de vida i reconeixement dels fons de coneixement.

Avaluació

Participació i aportacions en les classes presencials
A més de l’assistència regular a les classes, s’espera de l’alumnat del Màster una participació de qualitat. Aquesta participació implica la preparació prèvia amb lectures indicades, la realització d’activitats i exercicis que es proposin, la participació als debats.
35%
Breu proposta d’intervenció curricular
Cada estudiant realitzarà una proposta d’inclusió cultural a través del currículum, que s’iniciarà a la primera sessió i s’anirà treballant al llarg del curs.
30%
Altra evidència, a escollir entre tres opcions:
Relat autobiogràfic
Estudi de cas
Assaig monogràfic
35%

Bibliografia

Bibliografia fonamental

 • Cummins, J. (2002). Lenguaje, poder y pedagogia. Madrid: Morata.
 • Kincheloe, J.; Steinberg, S. (2000). Repensar el multiculturalismo. Barcelona: Octaedro.
 • Sen, A. (2009). Identitat i Violència. Barcelona: La Campana.

Articles i altres documents

 • Claverías, J.; Gómez, J. (2003). Why Romà do not like Mainstream schools. Harvard Educational Review, 73 (4), p. 559-590.
 • Compton-Lilly, C. (2009). Research Directions: Listening to Families over Time: Seven Lessons Learnerd about Literacy in Families. Language Arts, 86 (6), p. 449-457. [no disponible on-line]
 • Cummins, J. (2001). ¿Qué sabemos de la educación bilingüe? Perspectivas psicolinguísticas y sociológicas. Revista de Educación, 326, 37-61.
 • Delpit, L. (2006). Lessons from teachers. Journal of Teacher Education, 57 (3),  p. 220-231. DOI: 10.1177/0022487105285966.
 • Departament General d’Afers Religiosos (2014). El mapa de les minories religioses a Catalunya. Informe d’actualització sobre les confessions minoritàries a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Garreta, Jordi. (2014). La interculturalidad en el sistema educativo, logros y retos. Gazeta de Antropología, 2014, 30 (2), art. 3. Enllaç >
 • Informal meeting of European Union education ministers. (2015). Declaration on Promoting citizenship and the common values of freedom, tolerance and non-discrimination through education. Paris, 17 March 2015. (coneguda com la Declaració de París). Enllaç >
 • Kermani, N. (2016). Amor y muerte en Siria. Discurs en motiu del Premi de la Pau dels Llibrers a Frankfurt. Enllaç >
 • Moll, Luis C.; Del Río, Miguel. (2007). Igualdad, calidad y compromiso en educación: Entrevista a Luis C. Moll. Cultura y Educación, 19 (4), p. 347-364, DOI: 10.1174/113564007783237742.
 • Macías, F.; Redondo, G. (2012). Pueblo gitano, genero y educación. Investigar para excluir o investigar para transformar. International Journal of Sociology of Education, 1 (1), p. 71-92. DOI: 10.4471/rise.2012.04.
 • Martínez, A.; Padrós, M. (2012). Actuaciones educativas para la convivència en centros con alumnado inmigrante. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 26 (1), p. 133-144.
 • Mayoral, D.; Molina, F.; Samper, L. (2012). ¿Islamofobia o currículo nulo? La representación del islam, las culturas musulmanas y los inmigrantes musulmanes en los libros de texto de Cataluña. Revista de Eduación, 357, p. 257-279.
 • Oller, J.  (2014). Empowering immigrant women through bilingual fairy tales: linking family and school literacy practices / Empoderar mujeres inmigrantes a través de los cuentos bilingües: trazando puentes entre las prácticas de alfabetización en la familia y la escuela. Cultura y Educación, 26 (1), p. 203-210, DOI: 10.1080/11356405.2014.908669.
 • Serradell, O.; Munté, A. (2010). Dialogicidad y poder en el discurso racista y antirracista. Revista Signos, 43 (2), p. 334-362. DOI: 10.4067/S0718-09342010000400006.