L’alumne/a amb problemes motors: vivències, abast i estratègies de suport

Nombre de crèdits

3 crèdits ECTS

Titulació

Màster en Educació Inclusiva
Curs Dificultats d’Aprenentatge

Llengua d’impartició

Català

ProfessoratDescripció

L’assignatura preten donar una visió detallada de la situació de l’alumnat amb discapacitat motora a l’escola, així com proporcionar un coneixement general de les característica i necessitats d’aquest alumnat.

Objectius

 • Conèixer la terminologia bàsica de referencia
 • Conèixer els diferents tipus de discapacitat motriu i la seva classificació
 • Conèixer i reflexionar sobre les mesures a desenvolupar en un context d’escola inclusiva
 • Conèixer els diferents tipus de recursos
 • Identificar les barreres que poden limitar l’aprenentatge i la participació dels estudiants amb discapacitat motriu i les maneres de superar-les

Competències Transversals

 • Capacitat crítica i autocrítica
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
 • Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a les noves situacions
 • Capacitat de col·laborar amb els altres en projectes comuns
 • Capacitat de valorar l’impacte social i educatiu de la inclusió en l’alumnat amb discapacitat motriu
 • Capacitat de buscar, usar i integrar informació, destriant les fonts més fiables

Competències Específiques

 • Capacitat per a fer una anàlisi comprensiva de la situació i necessitats de l’alumne a l’escola
 • Capacitat per planificar i executar un pla d’actuació per facilitar i garantir la inclusió de l’alumne amb discapacitat motora
 • Habilitat per cercar els recursos més adients més per l’alumne
 • Capacitat d’anàlisi per identificar les barreres que poden limitar l’aprenentatge i la participació i plantejar formes de superar-les
 • Capacitat d’assessorar i compartir amb altres professionals implicats, coneixements, estratègies i metodologies, en un context de treball en equip

Continguts

 • Conceptes introductoris
 • Tipus de discapacitat motriu
 • Ajudes tècniques
 • Les TIC i les TAC
 • Comunicació augmentativa
 • Inclusió educativa: DUA, SIEI, CEEPSIR…
 • Professionals i serveis

Metodologia

Per assolir les competències esmentades es combinaran diferents tipus d’activitats, amb predomini de les que impliquen l’aportació directa dels i les estudiants. Fonamentalment:

 • Exposicions i debat sobre els diferents continguts de l’assignatura
 • Debats setmanals a partir de la lectura dels diferents documents inclosos al dossier
 • Activitats d’aula: exercicis d’aplicació, mostra de materias, treball en petits grups…

Avaluació

L’avaluació té com a objectiu constatar l’assoliment de les competències indicades, especialment les específiques. La ponderació de les tasques/activitats sotmeses a l’avaluació, que té un caràcter continuat, és la que segueix:

Assistència i participació activa a les classes50%
Treball pràctic en petit grup (2 alumnes)50%

Bibliografia

 • Gallardo, V.; Salvador, M.L. (1994) Discapacidad Motórica: aspectos psicoevolutivos y educativos. Malaga: Ediciones Aljibe.
 • Latorre, A.; Bissetto, D. (2009) Transtornos del desarrollo motor. Madrid.
 • DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.