La discapacitat visual: vivències, abast i estratègies de suport

DADES BÀSIQUES

 • Nombre de crèdits: 3 ECTS
 • Llengua d’impartició: català i castellà
 • Titulació: Màster d’Educació Inclusiva / Curs Dificultats d’Aprenentatge
 • Professorat: Irene Ginebra (coordinadora)

DESCRIPCIÓ

L’assignatura preten donar una visió detallada de la situació de l’alumnat amb discapacitat vidual a l’escola, així com proporcionar un coneixement general de les característica i necessitats d’aquest alumnat.

OBJECTIUS

 • Conèixer la terminologia bàsica de referencia
 • Conèixer les diferents formes de discapacitat visual i la seva classificació
 • Conèixer i reflexionar sobre les mesures a desenvolupar en un context d’escola inclusiva per atendre alumnat cec i amb discapacitat visusal
 • Familiaritzar-se amb els diferents recursos per a fer suport a l’alumne amb discapacitat visual
 • Identificar les barreres que poden limitar l’aprenentatge i la participació dels estudiants amb discapacitat visual  i les maneres de superar-les

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Capacitat crítica i autocrítica.
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en
 • la pràctica.
 • Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a les noves situacions.
 • Capacitat de col·laborar amb els altres en projectes comuns.
 • Capacitat de valorar l’impacte social i educatiu de la inclusió en l’alumnat amb discapacitat visual
 • Capacitat de buscar, usar i integrar informació, destriant les fonts més fiables.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Capacitat per a fer una anàlisi comprensiva de la situació i necessitats de l’alumne a l’escola.
 • Capacitat per planificar i executar un pla d’actuació per facilitar i garantir la inclusió de l’alumne amb discapacitat visual.
 • Habilitat per cercar els recursos més adients més per l’alumne.
 • Capacitat d’anàlisi per identificar les barreres que poden limitar l’aprenentatge i la participació i plantejar formes de superar-les.
 • Capacitat d’assessorar i compartir amb altres professionals implicats, coneixements, estratègies i metodologies, en un context de treball en equip.

CONTINGUTS

 • Presenctació i funcions del CRE ONCE de Barcelona
 • Concepte de discapacitat visual
 • Grups funcionals de visió
 • Optimització de la resta visual
 • Avaluació psicopedagògica
 • Criteris ètics per a l’abordatge de casos
 • Funcions del mestre/a de suport
 • Materials baixa visió, braille i adaptacions de determinats continguts
 • Inclusió de l’alumnat amb discapacitat visual
 • Model d’ajust a la discapacitat visual
 • Indicadors d’ajust
 • Indicadors per derivar a intervenció especialitzada
 • Moments crítics
 • Suport a la família
 • Orientació i mobilitat
 • Activitats de la vida diària
 • La inclusió de l’alumnat amb DV en l’àrea de Ciències
 • Recursos digitals i eines tiflotècniques per a l”alumnat amb DV
 • La Inclusió de l’alumnat amb DV en l’àrea de Música
 • La inclusió  de l’alumnat amb DV en l’àrea de Plàstica
 • La inclusió de l’alumnat amb DV en l’àrea d’Educació Física

METODOLOGIA

Cada sessió serà dirigida per un/a especialista en la matèria. Es combinaran les demostracions amb les pràctiques per part dels estudiants.