La discapacitat auditiva: vivències, abast i estratègies de suport

Nombre de crèdits

3 crèdits ECTS

Titulació

Màster en Educació Inclusiva
Curs Dificultats d’Aprenentatge

Llengua d’impartició

Català

ProfessoratDescripció

L’assignatura pretén donar a conèixer la discapacitat auditiva en l’entorn educatiu i la implicació, els recursos i els suports que se’ls pot oferir als alumnes amb pèrdues auditives per tal d’assolir les mateixes competències que la resta de companys de classe. Finalment es busca assolir la coneixença de l’alumne amb discapacitat auditiva pel tutor i mestres implicats en el procés d’aprenentatge dins l’aula.

Objectius

 • Conèixer la discapacitat auditiva en un context escolar inclusiu
 • Donar a conèixer els mètodes d’intervenció educativa amb alumnes amb pèrdues adutives
 • Oferir suports i recursos didàctics d’intervenció en funció de la necessitat del nen/a, noi/a dins l’aula
 • Saber trobar recursos i estratègies des d’una mirada reflexiva, per tal d’oferir un acompanyament personalitzat als alumnes amb sordesa
 • Analitzar textos d’autors sobre sordesa i intervenció educativa publicats en els darrers anys

Competències Transversals

 • Capacitat de crítica i autocrítica
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
 • Capacitat de prendre decisions i d’adaptació en les noves situacions
 • Capacitat de col·laborar amb els altres en projectes comuns
 • Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinars
 • Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques
 • Capacitat de cercar, usar e integrar la informació

Competències Específiques

 • Capacitat per fer una anàlisi comprensiva sobre la discapacitat auditiva
 • Capacitat d’empatia per la discapacitat auditiva i les seves necessitats de suport educatiu
 • Habilitat per fer cerca de recursos i materials didàctics per assoliment de les competències dels alumnes sords dins l’aula
 • Capacitat per elaborar un pla de treball personalitzat de l’alumne amb pèrdua auditiva
 • Usar criteris reflexius i argumentats en relació la intervenció educativa de l’alumne/a sord/a

Continguts

 • La discapacitat auditiva en relació al sistema educatiu
 • La comunicació el llenguatge en relació la discapacitat auditiva
 • Acompanyament de les necessitats educatives de suport del alumne/a amb pèrdua auditiva
 • Mètodes de reeducació
 • Estratègies de suport i acompanyament en les diferents etapes educatives
 • Anàlisis de situacions educatives en relació la discapacitat auditiva

Metodologia

Per assolir les competències esmentades es combinaran diferents tipus d’activitats, amb predomini de la implicació directa dels estudiants. Fonamentalment:

 • Reflexions sobre l’estudi de casos
 • Debats setmanals a partir de la lectura d’articles incloses en el Moodle de l’assignatura
 • Activitats d’aula: exercicis de rol playing, exercicis cooperatius de resolució de situacions d’aula amb alumnes sords/es

A banda d’aquestes activitats d’aula, cada estudiant haurà de:

 • Fer un anàlisi/ressenya de dos articles d’investigació
 • Proposta d’intervenció/experiència educativa amb un alumne/a amb discapacitat auditiva

Avaluació

L’avaluació té com a objectiu constatar l’assoliment de les competències indicades, especialment les específiques. La ponderació de les tasques activitats sotmeses a l’avaluació, que té un caràcter formatiu, formadora i continuada, és la que segueix:

Participació i aportacions al grup20%
Activitats/tasques del grup25%
Ressenya dels articles de recerca20%
Proposta d’intervenció educativa25%
Autoavaluació de l’assignatura10%

Bibliografia

Manuals de discapacitat auditiva

 • Cardona, Claustre et al. (2010). Alumnado con pérdida auditiva. Barcelona: Graó.
 • Domínguez, A.B.; Alonso, P. (2004). La enseñanza de los alumnos sordos hoy. Perspectivas y respuestas educativas. Málaga: Aljibe.
 • Furmanski, H. (2003). Implantes cocleares en niños. Barcelona: Nexus.
 • Marchesi. (1987). El desarollo lingüístico y cognitivo de los niños sordos. Madrid: Alianza.
 • Jáudenes, C. et al. (2011).  Sordera infantil. Del diagnóstico a la inclusión educativa. Madrid: FIAPAS.
 • Monfort, M.; Juarez, A. (2001). Algo que decir. Madrid: Entha.
 • Perelló, J.; Tortosa, F. (1978). Sordomudez. Barcelona: Científico Médica.
 • Phonak. (2003). Mi hijo tiene problemas auditives. Guia para padres. Suïssa. Phonak Hearing Systems.
 • Silvestre, N. et al. (2002). L’alumnat sord a les etapes d’Infantil i Primària. Criteris i exemples d’intervenció educativa. Bellatera: Publicacions UAB.

Pel·lícules

 • Philibert, Nicolas. (1992). El país de los sordos.
 • Penn, Arthur. (1962). El milagro de Anne Sullivan.

Lectures per a infants sobre sordesa

 • Capdevila, M. (2009). Sords profunds però hi sentim i parlem. Barcelona: Ajuntament de Barcelona.
 • Díaz, Gloria. (2000). Óyeme con los ojos. Madrid: Anaya.
 • Marimbert, Jean-Jacques. (2003). La alas de Diego. Madrid: Edelvives.
 • Moure, Gonzalo. (2004). Palabras de caramelo. Madrid: Anaya.
 • Salucci, Francesca. El secret de l’Avi. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
 • Vives, Lluis. (2001). Labios silenciosos. Madrid: Edelvives.

Llibres de narrativa

 • Cedillo, P. (2004). Hablame a los ojos. Barcelona: Octaedro.
 • Cedillo, P. (2010). Mira lo que te digo. Barcelona. Octaedro.
 • Laborit, E. (2004). El grito de la Gaviota. París: Seix Barral.
 • Sacks, O. (1996). Veig una veu. Barcelona: Proa.