Estratègies de prevenció i suport en les dificultats del llenguatge oral, la lectura i l’escriptura

DADES GENERALS

DESCRIPCIÓ

L’assignatura Estratègies de prevenció i suport a les dificultats d’aprenentatge del llenguatge oral, la lectura i l’escriptura treballa l’adquisició i l’aprenentatge del llenguatge en l’edat preescolar i escolar. Per tant, es senten les bases per a l’estimulació del l’adquisició del llenguatge oral, l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura així com les bases per a la intervenció i el suport en cas de nens que presentin dificultats en el seu aprenentatge.

OBJECTIUS

 • Conèixer les fases de l’adquisició i aprenentatge de la llengua oral, lectura i escriptura.
 • Ser capaç de planificar activitats per al desenvolupament de la llengua oral a l’escola.
 • Ser capaç de planificar activitats per a l’ensenyament de la descodificació i la comprensió de la lectura.
 • Ser capaç de planificar activitats per a l’ensenyament de l’escriptura manual, l’ortografia i la producció de textos.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
 • Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds
 • Capacitat de manifestar visions integrades i sistèmiques

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Capacitat per afavorir un ple desenvolupament de la llengua oral, lectura i escriptura.
 • Capacitat per identificar els factors que determinen les dificultats de la llengua oral, lectura i escriptura així com les alteracions que se’n deriven.
 • Capacitat per identificar i valorar les diferències individuals dels nens que presenten dificultats de la llengua oral, lectura i escriptura.
 • Capacitat per dissenyar, desenvolupar i avaluar propostes d’intervenció ajustades a les necessitats educatives dels nens amb dificultats de la llengua oral, lectura i escriptura.

CONTINGUTS

 • Adquisició del llenguatge oral.
 • Els trastorns del llenguatge oral en edat infantil.
 • L’adquisició de la lectura i l’escriptura.
 • Les dificultats d’aprenentatge de la lectura.
 • Les dificultats d’aprenentatge de l’escriptura.

METODOLOGIA

La metodologia de l’assignatura serà la combinació de classes magistrals, debats, i anàlisi de casos.

AVALUACIÓ

L’avaluació comprendrà els següents aspectes:

 • Petites activitats a classe (6 punts)
 • Treball en grup que inclourà una presentació (30 minuts) sobre un dels següents temes (4 punts):
  • Estratègies de prevenció en adquisició de llenguatge oral
  • Estratègies de suport en les dificultats en el llenguatge oral
  • Estratègies de suport en les dificultats lectores.
  • Estratègies de suport en les dificultats en l’aprenentatge del llenguatge escrit

BIBLIOGRAFIA

Andreu, L. (Coord.) (2018). L’ensenyament del llenguatge a l’escola: Llengua oral , lectura i escriptura. Barcelona: Editorial UOC.

Andreu, L. (Coord.) (2013). El Trastorno Específico del Lenguaje. Diagnóstico e intervención. Barcelona: Editorial UOC.

Andreu, L. (Coord.) (2013). L’adquisició de la lectura i les seves dificultats. Barcelona: Editorial UOC.

Andreu, L. (Coord.) (2012). Les dificultats de l’aprenentatge de l’escriptura i les matemàtiques. Barcelona: Editorial UOC.