Estratègies de prevenció i suport en les dificultats d’aprenentatge de les nocions matemàtiques

DADES GENERALS

 • Nombre de crèdits: 3
 • Titulació: Màster d’Educació Inclusiva / Curs. Dificultatts d’aprenentatge
 • Llengua d’impartició: Català
 • Professorat: Josep M. Serra-Grabulosa

DESCRIPCIÓ

L’assignatura pretén donar a conèixer els mecanismes de detecció precoç de les dificultats matemàtiques, les eines per al seu diagnòstic i la intervenció. Per dur a terme aquesta tasca, s’explica el desenvolupament de la funció numèrica i de magnitud al llarg de la infància, relacionant aquesta capacitat amb el seu substrat neural, en població amb i sense dificultats matemàtiques. Per altra banda, es descriuen amb exemples pràctics com es detecten les dificultats matemàtiques i com s’intervenen.

OBJECTIUS

 • Conèixer com es desenvolupa la capacitat numèrica al llarg de la infància
 • Saber identificar els factors de risc de les dificultats matemàtiques i la discalcúlia coneixent-ne els criteris diagnòstics
 • Saber interpretar informes clínics de diagnòstic de discalcúlia
 • Utilitzar estratègies de suport per a la superació de les dificultats matemàtiques i la discalcúlia i per orientar el professorat tutor/a de l’alumne que les presenta

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Compromís ètic:
  • Capacitat crítica i autocrítica
  • Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques
 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat:
  • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
  • Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a les noves situacions
 • Treball en equip:
  • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú
 • Capacitat comunicativa:
  • Capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i castellà i en una tercera llengua, amb domini del llenguatge especialitzat de la disciplina
  • Capacitat de cercar, usar i integrar la informació

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Capacitat d’identificar factors de risc per les dificultats matemàtiques
 • Capacitat de fer una cerca de la bibliografia i la informació més rellevant relacionada amb les dificultats matemàtiques i la discalcúlia
 • Habilitat per planificar intervencions per les dificultats matemàtiques
 • Capacitat per interpretar resultats d’avaluacions cognitives per l’avaluació de les dificultats matemàtiques
 • Capacitat per interpretar resultats d’avaluacions cognitives per valorar les dificultats matemàtiques

CONTINGUTS

 • Al cervell li agraden els números
 • L’avaluació del processament numèric i el càlcul
 • De la dificultat matemàtica a la discalcúlia
 • Característiques de la discalcúlia: factors de risc, definició i criteris diagnòstics, prevalença i etiologia, bases neurals de la discalcúlia
 • La metodologia RTI (response-to-intervention)

METODOLOGIA

Per assolir les competències esmentades es combinaran diferents tipus d’activitats, amb predomini de les que impliquen l’aportació directa dels i les estudiants. Fonamentalment:

 • Exposicions i debat sobre els diferents continguts de l’assignatura.
 • Activitats d’aula: exercicis d’aplicació i anàlisi d’informes. Propostes d’intervenció de les dificultats matemàtiques

A banda d’aquestes activitats d’aula, cada estudiant haurà de:

 • Fer una anàlisi/ressenya d’un article d’investigació.
 • Redactar les conclusions d’un informe d’avaluació cognitiva i fer una proposta d’intervenció

AVALUACIÓ

L’avaluació té com a objectiu constatar l’assoliment de les competències indicades, especialment les específiques. La ponderació de les tasques/activitats sotmeses a l’avaluació, que té un caràcter continuat, és la que segueix:

 • Participació i aportacions al grup……………………………………….……………………………..…… 20%
 • Activitats/tasques del curs …………………………………………………………………………………… 20%
 • Ressenya de l’article de recerca …………………………………………………………………………… 20%
 • Redacció conclusions informe avaluació i proposta d’intervenció ………………………… 40%

BIBLIOGRAFIA

 • Butterworth, B., Varma, S., Laurillard, D. (2011). Dyscalculia: from brain to education. Science, 332, 1024.
 • Cohen Kadosh, R., Bahrami, B., Walsh, V., Butterworth, B., Popescu, T., Price, C.J. (2011). Specialization in the human brain: the case of numbers. Frontiers in Human Neurosciences, 5, 62.
 • Kucian, K., Grond, U., Rotzer, S., Henzi, B., Schönmann, C., Plangger, F. et al. (2011). Mental number line training in children with developmental dyscalculia. Neuroimage, 57, 782–795.
 • Kucian, K., von Aster, M. (2015). Developmental dyscalculia. European Journal of Pediatrics, 174(1), 1-13. doi: 10.1007/s00431-014-2455-7.
 • Peters, L., De Smedt, B. (2018). Arithmetic in the developing brain: A review of brain imaging studies. Developmental Cognitive Neuroscience, 30, 265-279. doi: 10.1016/j.dcn.2017.05.002.
 • Räsänen, P., Salminen, J., Wilson, A.J., Aunio, P., Dehaene, S. (2009). Computer-assisted intervention for children with low numeracy skills. Cognit Dev, 24, 450–472.
 • Serra-Grabulosa, J.M. (2013). Bases cerebrales del procesamiento numérico y el cálculo. En Redolar D (ed.), Neurociencia cognitiva. Madrid: Editorial médica Panamericana.
 • Serra-Grabulosa, J.M., Sanguinetti, A. (2015). Discalculia: cuando 2 + 2 no son 4. En Arnedo M, Bembibre J, Montes A y Triviño M (eds.), Neuropsicología infantil a través de casos clínicos. Madrid: Editorial Médica Panamericana.
 • Shalev, R.S. (2004). Developmental dyscalculia. Journal of Child Neurology, 19, 765-771
 • Von Aster, M.G., Shalev, R.S. (2007). Number development and developmental dyscalculia. Developmental Medicine and Child Neurology, 49(11), 868-873.
 • Wilson, A.J., Dehaene, S., Pinel, P., Revkin, S.K., Cohen, L., Cohen, D. (2006a). Principles underlying the design of “The Number Race”, an adaptive computer game for remediation of dyscalculia. Behavioral and Brain Functions, 2, 19.
 • Wilson, A.J., Revkin, S.K., Cohen, D., Cohen, L., Dehaene, S. (2006b). An open trial assessment of “The Number Race”, an adaptive computer game for remediation of dyscalculia. Behavioral and Brain Functions, 2:20. doi: 10.1186/1744-9081-2-20

Pàgines web recomanades