Aptituds bàsiques per a l’aprenentatge: prevenció i suport en els desordres d’atenció i hiperactivitat

Nombre de crèdits

3 crèdits ECTS

Titulació

Màster en Educació Inclusiva
Curs Dificultats d’Aprenentatge

Llengua d’impartició

Català

ProfessoratDescripció

L’assignatura pretén incrementar els coneixements dels alumnes d’aptituds bàsiques com l’atenció i les funcions executives. S’aborda en profunditat el coneixement del Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH), la seva etiologia, comorbilitats i implicacions en l’acció educativa. Es proporcionen diverses estratègies per la inclusió dels alumnes amb dificultats atencionals i hiperactivitat. Així mateix, s’intenta crear criteri en els alumnes sobre aquesta temàtica analitzant mites i falses creences.

Objectius

 • Comprendre el concepte d’atenció i funcions executives
 • Identificar la simptomatologia pròpia del TDAH
 • Conèixer l’etiologia del TDAH i possibles trastorns associats
 • Sensibilitzar vers les necessitats educatives dels alumnes amb TDAH
 • Conèixer els tractaments basats en l’evidència del TDAH: Tractament multimodal
 • Reflexionar críticament sobre mites i falses creences
 • Adquirir estratègies educatives per l’abordatge del TDAH a l’escola i l’assessorament a les famílies

Competències Transversals

 • Capacitat crítica i autocrítica
 • Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
 • Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a les noves situacions
 • Capacitat de buscar, usar i integrar informació, destriant les fonts més fiables
 • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú

Competències Específiques

 • Capacitat per a fer una anàlisi comprensiva de les dificultats atencionals i les necessitats educatives del alumnes amb TDAH
 • Capacitat de valorar l’impacte social i educatiu del TDAH
 • Capacitat d’empatia en la comprensió de les dificultats atencionals i d’hiperactivitat i les necessitats que se’n deriven
 • Habilitat per fer cerca d’investigacions a través de les bases de dades més adients
 • Capacitat per identificar, assessorar i intervenir en els alumnes amb TDAH a l’escola i en les seves famílies
 • Capacitat per adquirir estratègies d’intervenció i suport als alumnes amb TDAH dins de l’aula

Continguts

 • Comprendre el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH): definició, dades epidemiològiques, trastorns associats, etiologia i model explicatiu
 • Les funcions executives (FFEE)
 • Tractament multimodal del TDAH
 • Mites entorn el TDAH
 • Intervenció psicopedagògica a l’aula: estratègies i recursos

Metodologia

 • Per assolir les competències esmentades es combinaran diferents tipus d’activitats, amb predomini de les que impliquen l’aportació directa dels i les estudiants
 • Exposicions i debat sobre els diferents continguts de l’assignatura
 • Debats setmanals a partir de lectures i casos
 • Els alumnes en grups de 4-5 alumnes hauran de descriure un cas de TDAH i plantejar la intervenció educativa a la classe

Avaluació

L’avaluació té com a objectiu constatar l’assoliment de les competències indicades, especialment les específiques.

La ponderació de les tasques/activitats sotmeses a l’avaluació, que té un caràcter continuat, és la que segueix:

Participació i aportacions al grup30%
Presentació en grup d’un cas i la seva intervenció40%
Prova escrita30%

Bibliografia

 • Barkley, R. (2011). Niños hiperactivos: cómo comprender y atender sus necesidades especiales. Barcelona: Paidos Ibérica.
 • Orjales, I. (1999). Déficit de Atención con Hiperactividad. Manual para padres y educadores. Madrid: CEPE.
 • Bonet, T.; Soriano, Y. (2007). Aprendiendo con los niños hiperactivos. Madrid: Thomson.
 • Orjales, I. (2000). Programa de entrenamiento para descifrar instrucciones escritas. Indicado para niños y niñas impulsivos y con Déficit de Atención con Hiperactividad. Madrid: CEPE.
 • Orjales, I.; Polaino-Lorente, A. (2001). Programas de intervención cognitivo-conductual para niños con Déficit de Atención con Hiperactividad. Madrid: CEPE.
 • Barkely, R.; Benton, C. M. (2000). Hijos desafiantes y rebeldes: consejos para recuperar el afecto y lugrar una major relación con su hijo. Barcelona: Paidos Ibérica.
 • Rief, S. (1999). Cómo tratar y enseñar al niño con problemas de atención e hiperactividad. Barcelona: Editorial Paidos.
 • Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en Niños y Adolescentes. Fundació Sant Joan de Déu, coordinador. Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en Niños y Adolescentes. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat (AIAQS) de Catalunya; 2010. Guías de Práctica Clínica en el SNS: AATRM Nº 2007/18.