Aptituds bàsiques per a l’aprenentatge: prevenció i suport en els desordres d’atenció i hiperactivitat

 • Nombre de crèdits: 3
 • Titulació: Màster d’Educació Inclusiva / Curs: Dificultats d’aprenentatge
 • Llengua d’impartició: Català
 • Professorat: Esther Trepat

DESCRIPCIÓ

L’assignatura pretén incrementar els coneixements dels alumnes d’aptituds bàsiques com l’atenció i les funcions executives.  S’aborda en profunditat el coneixement del Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH), la seva etiologia, comorbilitats i implicacions en l’acció educativa. Es proporcionen diverses estratègies per la inclusió dels alumnes amb dificultats atencionals i hiperactivitat. Així mateix, s’intenta crear criteri en els alumnes sobre aquesta temàtica analitzant mites i falses creences.

OBJECTIUS

 • Comprendre el concepte d’atenció i funcions executives
 • Identificar la simptomatologia pròpia del TDAH
 • Conèixer l’etiologia del TDAH i possibles trastorns associats
 • Sensibilitzar vers les necessitats educatives dels alumnes amb TDAH
 • Conèixer els tractaments basats en l’evidència del TDAH: Tractament multimodal
 • Reflexionar críticament sobre mites i falses creences
 • Adquirir estratègies educatives per l’abordatge del TDAH a l’escola i l’assessorament a les famílies.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

 • Capacitat crítica i autocrítica.
 • Capacitat de mostrar actituds coherents amb les concepcions ètiques i deontològiques.
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica.
 • Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a les noves situacions.
 • Capacitat de buscar, usar i integrar informació, destriant les fonts més fiables.
 • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • Capacitat per a fer una anàlisi comprensiva de les dificultats atencionals  i les necessitats educatives del alumnes amb TDAH.
 • Capacitat de valorar l’impacte social i educatiu del TDAH.
 • Capacitat d’empatia en la comprensió de les dificultats atencionals i d’hiperactivitat i les necessitats que se’n deriven.
 • Habilitat per fer cerca d’investigacions a través de les bases de dades més adients.
 • Capacitat per identificar, assessorar i intervenir en els alumnes amb TDAH  a l’escola i en les seves famílies.
 • Capacitat per adquirir estratègies d’intervenció i suport als alumnes amb TDAH dins de l’aula.

CONTINGUTS

 • Comprendre el Trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH): definició, dades epidemiològiques, trastorns associats, etiologia i model explicatiu
 • Les funcions executives (FFEE)
 • Tractament multimodal del TDAH
 • Mites entorn el TDAH
 • Intervenció psicopedagògica a l’aula: estratègies i recursos

METODOLOGIA

 • Per assolir les competències esmentades es combinaran diferents tipus d’activitats, amb predomini de les que impliquen l’aportació directa dels i les estudiants.
 • Exposicions i debat sobre els diferents continguts de l’assignatura.
 • Debats setmanals a partir de lectures i casos.
 • Els alumnes en grups de 4-5 alumnes hauran de descriure un cas de TDAH i plantejar la intervenció educativa a la classe.

AVALUACIÓ

L’avaluació té com a objectiu constatar l’assoliment de les competències indicades, especialment les específiques.

La ponderació de les tasques/activitats sotmeses a l’avaluació, que té un caràcter continuat, és la que segueix:

 • Participació i aportacions al grup …………………………………………… 30%
 • Presentació en grup d’un cas i la seva intervenció ………………….. 40%
 • Prova escrita…………………………………………………………………………… 30%

BIBLIOGRAFIA

Barkley, R. (2011). Niños hiperactivos: cómo comprender y atender sus necesidades especiales. Barcelona: Paidos Ibérica.

Orjales, I. (1999). Déficit de Atención con Hiperactividad. Manual para padres y educadores. Madrid: CEPE.

Bonet, T., Soriano, Y. & (2007). Aprendiendo con los niños hiperactivos. Madrid: Thomson.

Orjales, I. (2000). Programa de entrenamiento para descifrar instrucciones escritas. Indicado para niños y niñas impulsivos y con Déficit de Atención con Hiperactividad.
Madrid: CEPE

Orjales, I, & Polaino-Lorente. (2001). Programas de intervención cognitivo-conductual para niños con Déficit de Atención con Hiperactividad. Madrid:

Barkely, R., &Benton. C. M. (2000). Hijos desafiantes y rebeldes: consejos para recuperar el afecto y lugrar una major relación con su hijo. Barcelona: Paidos Ibérica.

Rief, S. (1999). Cómo tratar y enseñar al niño con problemas de atención e hiperactividad. Barcelona: Editorial Paidos.

Grupo de trabajo de la Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno por Défi cit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en Niños y Adolescentes. Fundació Sant Joan de Déu, coordinador. Guía de Práctica Clínica sobre el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en Niños y Adolescentes. Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Agència d´Informació, Avaluació i Qualitat (AIAQS) de Cataluña; 2010. Guías de Práctica Clínica en el SNS: AATRM Nº 2007/18.