El moviment vers la inclusió: polítiques, pràctiques i recerca actual en inclusió social i educativa

Nombre de crèdits

3 crèdits ECTS

Titulació

Màster en Educació Inclusiva
Curs Dificultats d’Aprenentatge

Llengua d’impartició

CatalàDescripció

L’assignatura pretén fer una anàlisi dels antecedents del moviment per a la inclusió i de la situació actual, amb la transcendència que té per als sistemes educatius. Es proposa també entendre els components personals i socials que configuren l’exclusió dels grups vulnerables, reflexionar sobre les barreres que ocasionen aquesta inclusió i com es poden superar des de l’escola. Finalment es busca el coneixement de les línies actuals més emergents pel que fa a la recerca sobre la inclusió.

Objectius

 • Conèixer els antecedents de l’educació inclusiva i les transformacions que requereix a l’escola i als sistemes educatius
 • Analitzar críticament la situació de la inclusió a nivell internacional, a Espanya i a Catalunya
 • Desenvolupar una actitud empàtica en relació a la diversitat de diferents orígens i a les diferents formes de discapacitat
 • Identificar les barreres que poden limitar l’aprenentatge i la participació dels estudiants i maneres de superar-les
 • Familiaritzar-se amb les línies de recerca actuals sobre inclusió i la seva utilitat per incrementar el caràcter inclusiu dels centres educatius

Competències transversals

 • Capacitat crítica i autocrítica
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
 • Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a les noves situacions
 • Capacitat de col·laborar amb els altres en projectes comuns
 • Capacitat de valorar l’impacte social i educatiu de la inclusió
 • Capacitat de buscar, usar i integrar informació, destriant les fonts més fiables

Competències específiques

 • Capacitat per a fer una anàlisi comprensiva de la situació de l’escola inclusiva a Espanya i a Catalunya
 • Capacitat d’empatia en la comprensió de la diversitat i de la discapacitat i les necessitats que se’n deriven
 • Habilitat per fer cerca d’investigacions a través de les bases de dades més adients
 • Capacitat d’anàlisi per identificar les barreres que poden limitar l’aprenentatge i la participació i plantejar formes de superar-les
 • Usar criteris argumentats per avaluar la idoneïtat de les polítiques i pràctiques dirigides a la inclusió

Continguts

 • L’educació inclusiva en el context de la situació i problemàtiques educatives en el segle XXI
 • Situació i tendències de l’Educació per a Tothom (EPT) a nivell internacional
 • La recerca educativa sobre inclusió, atenció a la diversitat i discapacitat
 • Política educativa a l’escola: perspectiva institucional i agrupaments. Aplicacions de l’Index for Inclusion
 • Pràctiques educatives inclusives i el Disseny Universal d’Aprenentatge (DUA)

Metodologia

Per assolir les competències esmentades es combinaran diferents tipus d’activitats, amb predomini de les que impliquen l’aportació directa dels i les estudiants. Fonamentalment:

 • Exposicions i debat sobre els diferents continguts de l’assignatura
 • Debats setmanals a partir de la lectura dels diferents documents inclosos al dossier
 • Activitats d’aula: exercicis d’aplicació, anàlisi conjunt dels llibres de fonamentació escollits per cada estudiant i activitats de simulació

A banda d’aquestes activitats d’aula, cada estudiant haurà de:

 • Fer una anàlisi/ressenya d’un article d’investigació
 • Fer una lectura en profunditat d’un llibre triat d’entre els llibres de fonamentació (*)

Avaluació

L’avaluació té com a objectiu constatar l’assoliment de les competències indicades, especialment les específiques. La ponderació de les tasques/activitats sotmeses a l’avaluació, que té un caràcter continuat, és la que segueix:

Participació i aportacions al grup10%
Activitats/tasques del curs40%
Ressenyes30%
Activitat dels textos de fonamentació20%

Bibliografia

 • *Ainscow, M. (2001). Desarrollo de escuelas inclusivas. Madrid: Narcea.
 • Alba Pastor, C. (2016). Diseño Universal para el Aprendizaje: Educación para todos y pràcticas de enseñanza inclusiva. Madrid: Morata.
 • Casal, R. (2011). Prevenir el fracàs escolar des de casa. Barcelona: Graó.
 • *Chisvert, M.J.; Horcas, V.; Ros, A. (2014). A propósito de la inclusión educativa. Una mirada amplia de lo escolar. Barcelona: Octaedro.
 • Giménez Alvira, J.A. (2010). Indómito y entrañable. El hijo que vino de fuera. Barcelona: Gedisa.
 • Giordano, P. (2009). La solitud dels nombres primers. Barcelona: Ed. 62
 • Gussin, V. (2006). El niño que quería ser un helicóptero. El empleo de la narración de historias en el aula. Buenos Aires: Amorrortu.
 • Hasson, M. (2004). El curioso incidente del perro a medianoche. Barcelona: Salamandra.
 • Pedrosa, E. (2008). Criatures d’un altre planeta. Barcelona: La Magrana.
 • Puigdellívol, I. (2005). La educación especial en la escuela integrada. Una perspectiva desde la diversidad. Barcelona: Graó.
 • Simó, I.C. (2008). El meu germà Pol. Barcelona: Bromera.
 • *Slee, R. (2012). La escuela extraordinaria. Exclusión, escolarización y educación inclusiva. Madrid: Morata.
 • *Stainback, S.; Stainback, W. (1999). Aulas inclusivas. Madrid: Narcea.
 • Vila, A. (2005). Los hijos diferentes crecen. Madrid: Narcea.