Aportacions de la tecnologia a l’escola per a tothom: interacció, autonomia i aprenentatge

Nombre de crèdits

3 crèdits ECTS

Titulació

Màster en Educació Inclusiva
Curs Dificultats d’Aprenentatge

Llengua d’impartició:

Català

ProfessoratDescripció

Des de l’inici de la revolució tecnològica han aparegut nous espais digitals de relacions socials que han modificat tots els àmbits de la societat: l’econòmic, cultural, polític, social i educatiu (Castells, Tubella i Sancho, 2007). Les tecnologies digitals han transformat la manera en que la gent es comunica i interacciona dins la societat. S’han creat nous espais de relacions socials que han trencat les barreres d’espai i de temps (Terceiro i Matias, 2001). La comunicació dins d’aquests espais fa necessari la utilització de noves formes de representació que van més enllà de la llengua oral i escrita.

L’assignatura pretén fer una anàlisi de la revolució digital, sobretot, enfocada al camp de l’educació inclusiva. S’aprofundirà en diverses aproximacions teòriques d‘aprenentatge que han sorgit durant la revolució digital i els nous papers de l’educador i l’estudiant. Finalment s’oferirà a l’estudiant un ventall de recursos i entorns tecnològics digitals enfocats a l’educació inclusiva per treballant en diversos contextos educatius: Documents compartits, edició multimèdia (infografia, mapa, imatge i vídeo), blog i web, PLE, quizzes, robòtica, eines per discapacitat auditiva. Visual i motora, intel·lectual…

Objectius

 • Contextualitzar l’educació i TICs en la diversitat de la ciutadania
 • Entendre la importància de les tecnologies digitals per adquirir un adequat desenvolupament social que eviti situacions d’exclusió social
 • Conèixer noves eines i materials digitals dirigits a l’aprenentatge
 • Realitzar un disseny educatiu TIC en contextos educatius especials
 • Iniciar-se en la creació de materials audiovisuals i interactius
 • Analitzar i tenir criteri per avaluar la incorporació de TIC en contextos educatius especials

Competències Transversals

 • Capacitat crítica i autocrítica
 • Capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels sabers en la pràctica
 • Capacitat de prendre decisions i d’adaptació a les noves situacions
 • Capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú
 • Capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals
 • Capacitat de formular, dissenyar i gestionar projectes
 • Capacitat de cercar i integrar nous coneixements i actituds
 • Capacitat de cercar, usar i integrar la informació

Competències Específiques

 • Capacitat per a fer un anàlisi comprensiva de les tendències actuals i de futur en l’educació
 • Capacitat d’anàlisi de l’evolució de les TIC en contextos educatius inclusius
 • Habilitats per fer cerca d’investigacions de contextos digitals amb persones amb discapacitat
 • Capacitat en la comprensió de la diversitat i la personalització de la tecnologia digital

Continguts

 • Tendències actuals i de futur en l’educació:
  • Relacions, comunicació i comunitats
  • Cerca i gestió de contingut i informació
  • Creació de contingut digital
 • Evolució de les TIC en contextos educatius
 • Pedagogies basades en tecnologies digitals emergents
 • Tendències actuals i de futur en l’educació:
  • Aprenentatge basat en jocs
  • Analítiques d’aprenentatge
  • Informàtica basada en gestos
 • Context actual de les TIC amb persones amb discapacitat
 • Autonomia i personalització: adaptació de les TIC a les necessitats:
  • Discapacitat auditiva
  • Discapacitat visual
  • Discapacitat motora, intel·lectual…

Metodologia

La metodologia de l’assignatura es planteja bàsicament com un aprenentatge basat en problemes/projectes.

Tot i així, durant les primeres sessions es realitzarà una part més teòrica per contextualitzar l’educació en TIC, i més concretament com la tecnologia digital pot ajudar a l’educació inclusiva. Aquesta part, no només constarà de una exposició magistral per part del docent, sinó que també es realitzaran debats (ex: trobar criteris de qualitat en Special Needs Apps).

El projecte principal que guiarà l’assignatura i que els estudiants hauran d’abordar en grups és el següent:

 • Escollir un cas y realitzar un plantejament d’un disseny de tecnologia emergent en un context d’inclusió. Es pot abordar a través de dos enfocaments:
  • Creació de material audiovisual o interactiu
  • Cerca, avaluació i contextualització de materials TIC

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura serà continua, a través del seguiment del projecte plantejat.

Aquesta es podrà adaptar i acordar amb el grup d’estudiants a partir de la proposta següent, segons les seves necessitats:

Elaboració de les activitats d’aprenentatge de classe: Cada bloc temàtic té associada una o més d’una activitat pràctica que es realitzarà durant la sessió de forma individual o grupal, amb el docent exercint de guia durant el temps que duri l’activitat. D’aquesta manera, es vol potenciar que els participants adoptin una actitud activa i que adquireixin els coneixements amb més profunditat.30%
Elaboració del disseny TIC: Per grups, els estudiants han d’elaborar un projecte global de l’assignatura guiat pel docent que consisteix en l’elaboració d’un disseny basat en tecnologia emergent i enfocat en un context educatiu amb necessitats especials.70%

Bibliografia

 • Aguilera, G. M.; Cosío, V. T.; Berumen, J. D. (2015). La Inclusión Digital en Niños con Discapacidad. Revista Digital de Investigación Educativa Conect, 2, p. 1-20.
 • Correa, M. R.; González, M. J. A. (2014). Las TIC al servicio de la inclusión educativa. Digital Education Review, 25, p. 108-126.
 • Cabero, J.; Córdoba, M. (2009). Inclusión educativa: inclusión digital. Revista de Educación Inclusiva, 2 (1), p. 61-71.
 • Heredero, E. S.; Oliva, A. (2014). Experiencias y recursos con las tics para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Acta Scientiarum. Education, 36 (2), p. 279-286.
 • Johnson, L.; Adams Becker, S.; Estrada, V.; Freeman, A. (2015). NMC Horizon Report: 2015 K-12 Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
 • Popescu, C.; Vigouroux, N.; Muratet, M.; Guillot, J.; Vlad, P.; Vella, F.; … Brimant, L. (2014). EyeSchool: An Educational Assistive Technology for People with Disabilities-Passing from Single Actors to Multiple-Actor Environment. Dins de: Computers Helping People with Special Needs, p. 210-217. Springer International Publishing.