Presentació

L’oferta formativa que es fa a través d’aquest lloc web és de tres títols propis: un Màster i dos Cursos d’especialització de la Universitat de Barcelona, promoguts per la Facultat d’Educació.

Els Cursos d’especialització permeten accedir al diploma d’especialització, triant el curs que suigui de més interès o els dos, sense necessitat de cursar el treball final de màster.

El Màster és:

MÀSTER EN EDUCACIÓ INCLUSIVA. Polítiques, pràctiques i suport a una Educació per a Tothom

i els Cursos d’especialització són:

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN EDUCACIÓ INCLUSIVA: Dificultats d’aprenentatge

CURS D’ESPECIALITZACIÓ EN EDUCACIÓ INCLUSIVA: Atenció a la diversitat


El màster i els cursos d’especialització

El màster cobreix un conjunt molt ampli de continguts d’acord amb les finalitats que s’acaben de senyalar. Els cursos d’especialització, amb la mateixa orientació , constitueixen especialitzacions parcials.

El curs d’especialització en Educació Inclusiva: dificultats d’aprenentatge

Aquest curs se centra en la inclusió, la recerca actual en aquest camp, l’anàlisi del fracàs escolar avui i de les polítiques i pràctiques que permeten superar-lo. S’aborden amb detall els problemes atenció i  hiperactivitat, les dificultats que poden sorgir en els aprenentatges instrumentals bàsics (lectura i escriptura) i les actuacions que han mostrat més eficàcia en la seva superació. Des del punt de vista de la discapacitat, s’estudien en profunditat les dificultats d’aprenentatge derivades de les discapacitats d’origen motor i sensorial (sordesa i ceguesa), amb un enfocament centrat en la intervenció educativa.

El curs d’especialització en Educació Inclusiva: atenció a la diversitat

Aquest curs se centra en l’estudi de les accions dirigides a que l’escola doni resposta a les actuals demandes socials. Hi són molt presents temes com la interculturalitat, l’educació i la prevenció de la violència de gènere, així com la defensa de l’infant en situacions de maltractament, abús i bullying. S’aborden les intervencions a nivell d’escola, família i comunitat que han mostrat avui més eficàcia. S’inclou també l’estudi de les repercussions educatives de la discapacitat intel·lectual i dels trastorns de l’espectre autista (TEA), aprofundint en la manera de donar resposta a les necessitats educatives i socials que comporten.Tant el màster com els dos cursos d’especialització parteixen d’una visió ample i alhora especialitzada de l’educació inclusiva.

 • Es tracta d’una visió àmplia doncs quan parlem d’inclusió ens referim especialment a la població amb risc de fracassar a l’escola i les accions que cal dur a terme abasten tots els components de la institució escolar i el seu entorn.
 • Però també es tracta d’una visió especialitzada doncs per ajudar a superar el risc d’exclusió i fracàs cal disposar de coneixements i d’eines concretes per:
  • millorar l’ensenyament quan factors externs semblen dificultar-lo;
  • facilitar la interacció i el treball en equip, imprescindibles en una concepció actual del suport educatiu;
  • dur a terme una bona gestió i optimització dels recursos;
  • afavorir la participació activa de les famílies; i
  • utilitzar els recursos que ens ofereix la comunitat.

El caràcter d’especialització del màster i dels cursos prové de l’enfocament que es dóna a l’estudi de les eines esmentades i a la finalitat amb que han de ser utilitzades: afavorir l’aprenentatge de tothom, amb especial atenció als grups vulnerables, entre els que cal situar l’alumnat amb discapacitat.Per tant, i només per posar dos exemples, aquest no és un màster per especialitzar-se en el tractament del bullying ni en les tècniques d’estimulació primerenca per a persones amb ceguesa. Aquestes especialitzacions de ben segur que queden millor cobertes per altres màsters, d’aquesta o d’altres universitats. El que sí es proposa aquest màster és, seguint els exemples anteriors, que les persones que el cursin estiguin en condicions de:

 • donar resposta, des de l’escola, a la inclusió d’alumnes amb ceguesa o de prevenir i afrontar les situacions de bullying que s’hi puguin donar, fent-ho des d’una perspectiva global, és a dir, tant a partir de la intervenció directa com des del treball en equip, l’assessorament a les famílies o mitjançant la dinamització de la comunitat.


Descriptors del màster i cursos d’especialització

 • Educació inclusiva
 • Educació especial
 • Superació de les desigualtats
 • Fracàs escolar
 • Dificultats d’aprenentatge
 • Discapacitat

Sortides professionals

 • Docència a educació infantil i primària: el màster reforça la formació dels diplomats o graduats en els estudis de magisteri per atendre la diversitat de l’alumnat dins l’aula i l’escola i proporcionar suport a l’alumnat que ho necessiti.
 • Docència com a mestre/a especialista en educació especial (denominació actual) en centres d’educació infantil i primària, aules d’acollida, unitats de suport a l’educació especial i centres d’educació especial, quan la titulació d’accés sigui la diplomatura o el grau dels ensenyaments de mestre/a.
 • Suport a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge (amb o sense discapacitat) com activitat privada o en institucions i centres privats o concertats.
 • Suport, docent o no docent, en centres i institucions que treballin amb grups vulnerables, entre els que s’ubiquen també les persones amb discapacitat.
 • Direcció i coordinació acadèmiques, actuant com a caps d’estudi o coordinadors/es de cicle en centres d’educació infantil i primària que desenvolupin un projecte inclusiu, quan la titulació d’accés sigui la diplomatura o el grau dels ensenyaments de mestre/a.
 • Assessorament en centres de recursos educatius i altres institucions, públiques o privades, dedicades a l’educació inclusiva i a la superació de les desigualtats des de l’àmbit educatiu.
 • Assessorament en temes d’inclusió educativa i social en l’àmbit editorial i dels mitjans de comunicació.

Homologació

 • El Màster ha estat homologat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a especialització en Educació Especial mitjançant la Resolució ENS/1357/2016, de 19 de maig. Dóna accés doncs als mateixos llocs de treball pels que  habiliten les titulacions d’especialitat (plans d’estudis anteriors) o les mencions reconegudes dels actuals plans. Cal però disposar, com a titulació de base, del títol de Mestre/a d’Educació Primària.