FAQs – Preguntes més freqüents

Les classes es faran al Palau de les Heures, dins del Campus Mundet de la Universitat de Barcelona: passeig de la Vall d’Hebron, 171. Enllaç >. No obstant, algunes sessions dels mòduls 3 i 5 es faran al Centre de Recursos Educatius per a Deficients Visuals-ONCE: Gran Via de les Corts Catalanes, 349, 3a planta. Enllaç >

Res. Però recorda que has d’haver enviat el teu CV i una manifestació d’interès a l’adreça del Màster: educacio-inclusiva@ub.edu. Amb això es fa la selecció dels estudiants. En breu rebràs de secretaria la notificació d’admissió i els passos a seguir per formalitzar la Matrícula. Si no fossis admès o quedessis en llista d’espera també t’ho comunicaríem des del Màster.

Els Títols Propis no disposen de cap finançament públic i no poden assumir fraccionaments de la Matrícula. De tota manera pots consultar les entitats col·laboradores amb la Universitat que ofereixen crèdits a baix interès. Ho pots consultar en aquest enllaç >

Pel mateix motiu no podem oferir beques oficials. Amb tot, com estudiant UB tens dret a sol·licitar una beca de col·laboració. Trobaràs més informació en aquest enllaç >

La docència s’imparteix principalment en català. Algunes assignatures es fan en castellà. En qualsevol cas, els treballs de les diferents assignatures es poden presentar en els dos idiomes.

No es requereix cap nivell concret, però alguns dels materials escrits seran en anglès, per la qual cosa és aconsellable tenir el nivell necessari per entendre els textos en aquesta llengua, aconsellant-se un nivell mínim de B1.

Sí, exactament igual. Pots utilitzar tots els serveis de la Universitat de Barcelona.

No. El Títol Propi és de professionalització i no et permet l’accés directe al Doctorat. Et pot convalidar com a màxim 9 crèdits del Màster Oficial que triis per accedir-hi.

Tenint en compte que l’organització acadèmica es fa en crèdits ECTS, el seguiment òptim del curs suposa 12 hores setmanals de treball presencial (classe), 3 hores de treball dirigit i entre 20 i 30 hores setmanals repartides entre el treball autònom (lectures i estudi, principalment) i el dirigit (tutories i treballs encomanats). Aquestes hores no s’han de distribuir necessàriament de manera regular en cada una de les setmanes del curs i no hem comptabilitzat el pràcticum.

Tenint en compte que l’organització acadèmica es fa en crèdits ECTS, el seguiment òptim del curs suposa 6 hores setmanals de treball presencial (classe), 1,5 hores de treball dirigit i entre 10 i 15 hores setmanals de treball autònom (lectures i estudi, principalment) i dirigit (tutories i treballs encomanats). Aquestes darreres no s’han de distribuir necessàriament de manera regular en cada una de les setmanes del curs i no hem comptabilitzat el pràcticum.

Les classes comencen el dilluns 14 d’octubre de 2019 i acaben a finals de maig de 2020. No totes les assignatures acaben el mateix dia. Treballs Finals de Màster es presenten durant el mes de juny.

No. Hi ha 5 dimarts, repartits durant el curs, en els que es duran a terme les tutories conjuntes de pràctiques. Pel que fa al TFM (Treball Final de Màster), es fa un curs breu de quatre sessions on es treballen diferents tècniques per a la realització del TFM. És aconsellable que tothom que hagi de fer el TFM segueixi aquestes sessions, especialment si es té poca experiència de recerca. Les tutories individuals les acordarà cadascú amb el tutor o tutora corresponent. En tots els casos es tindrà en compte que el dia preferent és el dimarts. Amb tot, durant el primer semestre s’oferirà.

Aquesta és la intenció de dividir el Màster en dos cursos i anar alternant els horaris per afavorir que les persones que treballen puguin fer el Màster en dos anys. De manera que si fas un curs de 19 a 21h. l’any següent podràs fer l’altre en el mateix horari. I el mateix passa si l’horari del primer curs és de 17 a 19h.  Ara bé, tot i tractant-se d’un Màster “estable”, la direcció no et pot garantir al 100% que l’any que ve es torni a convocar si hi ha impediments per fer-ho.

El cost del crèdit és el mateix pel Màster o els Cursos d’Especialització, tot i que si fas els Cursos d’Especialització en dos anys, hauràs d’afegir després la matriculació del TFM per completar el Màster. Però si tens disponibilitat de temps t’aconsellem matricular el Màster sencer.

Tens raó que els dos tenen una orientació inclusiva. Amb el de Dificultats d’Aprenentatge entraràs en profunditat a conèixer la inclusió, la recerca actual que s’hi fa, l’anàlisi del fracàs escolar avui i de les polítiques i pràctiques que permeten superar-lo, el que són els problemes d’atenció i hiperactivitat i les dificultats d’aprenentatge en el que considerem els aprenentatges instrumentals bàsics (lectura i escriptura). També estudiaràs l’aplicació de les tecnologies al suport educatiu, amb un enfocament molt centrat en la intervenció educativa. Des del punt de vista de la discapacitat, aprofundiràs en les discapacitats d’origen motor i sensorial (sordesa i ceguesa).

Tens raó que els dos tenen una orientació inclusiva. El d’Atenció a la Diversitat s’anomena així perquè se centra en problemàtiques d’origen més social i en la necessitat avui de transformació de l’escola. Hi són molt presents doncs temes com la interculturalitat, l’educació i la prevenció de la violència de gènere i la defensa de l’infant en situacions de maltractament, abús i bullying. També estudiaràs la regulació del comportament en el cas d’alumnes amb problemes de conducta. Lògicament això requereix actuacions a nivell d’escola, família i comunitat. D’altra banda, en aquest curs s’inclou l’aprofundiment en la discapacitat intel·lectual i en els Trastorns de l’Espectre Autista.

En el moment actual això no és possible per motius organitzatius i acadèmics. Tampoc estem segurs que fos gaire d’interès un curs on es tractessin només temes de discapacitat, excloent continguts que són fonamentals per a l’orientació inclusiva de la nostra acció com a professionals. A més has de pensar que els mòduls constitueixen blocs que s’avaluen conjuntament, per tant comporten fer les totes les assignatures que els composen.

No. En aquest Màster l’assistència no és un criteri d’avaluació com a tal i no es passa llista. Ara bé, en tractar-se d’un curs presencial la no assistència pot impedir-te de participar en activitats formatives, amb les repercusions que això pot tenir en l’avaluació.

Sí. La més important que et perds activitats acadèmiques d’interès i això et farà més difícil l’assoliment de les competències del curs. A més, trenques la dinàmica formativa del grup.

La majoria de classes no són merament expositives i de debat. Es treballa, sovint en grup, la resolució de problemes i casos. Faltar en la sessió inicial d’un d’aquests treballs comporta que no t’hi puguis afegir ja que frenaries el treball del grup. La manca d’assistència perjudica, per tant, al grup i a tú pel caràcter continuat de l’avaluació del curs.

Per defecte considerem que tota falta d’assistència és justificada per part de l’estudiant, aporti o no comprovants. Però els seus efectes en el trencament de la dinàmica formativa són els mateixos.

La UB té previstos aquests casos, que comporten la devolució del total ingressat en el cas de malaltia greu, que haurà de ser degudament justificada (original o fotocòpia compulsada de la certificació mèdica). Veieu la normativa en aquest enllaç >

Sí, sempre i quan ho parlis abans amb el professor o la professora. Una de les coses que cal garantir és que no es trenqui la dinàmica de la classe.

Durant el curs has de fer un total de 75 hores de pràctiques. El període, els dies i les hores les has d’acordar amb el centre que hagis escollit, prèvia autorització de la coordinadora de pràctiques del Màster.

El simple fet de ser mestre en exercici no et permet convalidar les pràctiques. Cal que el centre i tu reuniu unes determinades condicions per tal que se’t reconeguin les pràctiques.

Que tinguis un contracte garantit de treball en el centre per tot el curs acadèmic.

Que disposis de la possibilitat de dedicar i justificar dues hores setmanals (de novembre a maig) a tasques vinculades al suport educatiu, dins o fora de l’horari lectiu.

Ha de tenir un enfocament inclusiu, estar organitzat en grups heterogenis, és a dir, no contemplar grups de nivell (també anomenats grups flexibles) i reunir com mínim tres d’aquestes condicions:

  • Atendre, entre el seu alumnat, alumnes immigrants, alumnes pertanyents a grups minoritaris (comunitat gitana) o amb situacions sòcio-econòmiques de risc
  • Atendre, entre el seu alumnat, alumnes amb discapacitat
  • Disposar de pràctiques de suport organitzades: detecció, seguiment, avaluació i treball amb les famílies per a l’alumnat que ho necessiti
  • Prioritzar el suport integrat dins l’aula

Sí, però només en el cas que el teu centre disposi d’un pla de suport a escoles ordinàries i puguis dedicar i justificar dues hores setmanals (de novembre a maig) a tasques vinculades al programa, dins o fora de l’horari lectiu. També en aquest cas és necessari que tinguis un contracte de treball per a tot el curs academic.

Sí, sempre i quan puguis justificar que treballes en el suport a la inclusió en el marc escolar. També en aquest cas és necessari que tinguis un contracte de treball per a tot el curs acadèmic.

No. És imprescindible que la teva experiència professional estigui estretament vinculada a l’escola.

Sí. Caldrà que sistematitzis la teva pràctica, que la fonamentis teòricament, que ho comparteixis amb el grup i que en facis un informe amb la supervisió del teu tutor o tutora.

No. En aquest cas les pràctiques es convaliden totalment i només hauràs de pagar la convalidació, que és un 25% del cost de l’assignatura matriculada, en aquest cas les pràctiques.

Sí. Se’t reconeix professionalment el perfil com a mestre/a d’educació especial, sempre que tinguis prèviament el títol de mestre/a d’educació primària.

Si treballes a l’escola pública et permet optar a qualsevol plaça d’aquest perfil que sol·liciti un centre. També optar a una plaça d’educació especial a l’escola privada o concertada i et proporciona punts i formació que t’ajuden en el cas que et presentis a les oposicions d’aquesta especialitat.

Sí. Et puntua com a Màster de la pròpia especialitat, a més de la formació que et proporciona per presentar-t’hi. Això sí, necessites com a titulació de base la de mestre/a.

Sí. Amb data 25/05/2016 el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ens va comunicar que el Màster ha estat reconegut com a especialitat i dona accés a les llistes d’interinatge d’Educació Especial-Pedagogia terapèutica. Caldrà, però, estar en possesió del títol de mestre/a d’Educació Primària.

La contingència del COVID-19 ja ha afectat la docència del curs 2019-2020. Afortunadament la docència ha estat normalitzada fins a febrer i a partir de març hem disposat de recursos per no haver-la d’interrompre, fent-la en mode virtual. Per al curs proper pensem que el més possible és que durant el primer trimestre la docència sigui semipresencial i esperem tenir-la normalitada a partir del mes de gener.

Extraordinàriament i donada la contingència del COVID-19 estem treballant per garanir que els esudiants estrangers puguin cursar el màster en mode no-presencial, coordinadament amb la resta d’estudiants que el cursin semipresencial. En breu sabrem si és possible i ho anunciarem a través d’aquesta pàgina i les xarxes socials.