Estructura modular

Màster d’Educació Inclusiva. Polítiques, pràctiques i suport a una Educació per a Tothom

Mòdul 1
El Moviment Internacional vers l’Educació per a Tothom

6 crèdits

Assignatures

El moviment vers la inclusió: polítiques, pràctiques i recerca actual en inclusió social i educativa.
(3 crèdits)

Aportacions de la tecnologia a l’escola per a tothom: interacció, autonomia i aprenentatge.
(3 crèdits)

Mòdul 2
Estratègies de suport als aprenentatges bàsics

9 crèdits

Assignatures

Aptituds bàsiques per a l’aprenentatge: prevenció i suport en els desordres d’atenció i hiperactivitat.
(3 crèdits)

Estratègies de prevenció i suport en les dificultats del llenguatge oral, la lectura i l’escriptura.
(3 crèdits)

Estratègies de prevenció i suport en les dificultats d’aprenentatge de les nocions matemàtiques.
(3 crèdits)

Mòdul 3
El suport a la inclusió de l’alumnat amb discapacitat motora i sensorial

9 crèdits

Assignatures

L’alumne/a amb problemes motors: vivències, abast i estratègies de suport.
(3 crèdits)

La discapacitat visual: vivències, abast i estratègies de suport.
(3 crèdits)

La discapacitat auditiva: vivències, abast i estratègies de suport.
(3 crèdits)


Mòdul Transversal (12 crèdits)
Assignatures

Pràctiques en institució educativa. (6 crèdits)

Treball final de Màster. (6 crèdits)

Mòdul 4
Diversitat, interacció i cultura escolar

9 crèdits

Assignatures

La interculturalitat com a valor a l’escola d’avui: incidència en la cultura, la gestió i les pràctiques del centre.
(3 crèdits)

Reptes de la coeduccació del S.XXI: espais lliures de violència.
(3 crèdits)

L’escola en la defensa de l’infant: maltractament, abús i bullying.
(3 crèdits)

Mòdul 5
Organització del suport a l’escola i participació de la comunitat

9 crèdits

Assignatures

L’organització del suport a l’escola: el treball cooperatiu i els equips de suport entre mestres.
(3 crèdits)

Entendre i abordar els problemes de regulació del comportament a l’aula i a l’escola .
(3 crèdits)

El treball amb les famílies: col·laboració, assessorament i orientació.
(3 crèdits)

Mòdul 6
El suport a la inclusió de l’alumnat amb discapacitat intel·lectual i Trastorns de l’Espectre Autista

6 crèdits

Assignatures

La discapacitat intel·lectual: vivències, abast i estratègies de suport.
(3 crèdits)

Els Trastorns de l’Especte Autista: vivències, abast i estratègies de suport.
(3 crèdits)

Dades bàsiques

Estructura acadèmica