Estructura acadèmica

Màster d’Educació Inclusiva.
Polítiques, pràctiques i suport a una Educació per a Tothom


Objectius generals

 • Proporcionar les eines necessàries per entendre els components socials que generen desigualtat i per avaluar i aplicar les polítiques i pràctiques que permeten superar-la des dels àmbits educatiu i comunitari.
 • Dotar els/les mestres i altres professionals de l’educació de les eines institucionals i metodològiques necessàries per entendre les necessitats educatives de l’alumnat pertanyent a grups vulnerables, incloent l’alumnat amb discapacitat, i per a donar-hi resposta des de l’àmbit educatiu i comunitari.
 • Aprofundir en les competències de gestió i per al treball en equip requerides pel nou rol del professorat d’educació especial o de suport en el context de l’escola inclusiva.

Objectius específics

 • Analitzar i entendre els mecanismes socials i educatius que generen desigualtat.
 • Identificar els components del funcionament dels centres educatius que poden frenar l’aprenentatge i la participació de l’alumnat i les maneres de reduir-los.
 • Dominar les estratègies educatives i de participació social que afavoreixen l’èxit de l’alumnat i la superació de les desigualtats.
 • Entendre el significat i origen de les dificultats d’aprenentatges i dels problemes conductuals, tot identificant les maneres d’ajudar l’alumne.
 • Entendre les implicacions educatives de les discapacitats més presents en les etapes d’educació infantil i primària.
 • Dominar els recursos educatius que permeten reduir els efectes de la discapacitat en l’aprenentatge i el desenvolupament personal i social de l’alumne.
 • Desenvolupar les habilitats socials requerides per la col·laboració interprofessional amb altres mestres, especialistes i institucions.
 • Desenvolupar les habilitats socials requerides per a treballar en col·laboració  amb els agents que poden cooperar en el suport pedagògic, principalment.
 • Promoure actituds socialment compromeses davant la pròpia funció professional, a més d’ètiques enfront la diversitat i la dignitat de totes les persones.


Transversals

 • Compromís ètic
 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
 • Treball en equip.
 • Capacitat creativa i emprenedora
 • Sostenibilitat
 • Capacitat comunicativa

Específiques

 • Construcció d’entorns inclusius a l’escola i amb la comunitat a través del diàleg .
 • Generació d’interaccions positives dins l’aula, en el treball en col·laboració amb l’alumnat i professorat i altres membres de la comunitat, si s’escau.
 • Elaboració de mètodes i estratègies d’aprenentatge ajustades a les necessitats de tot l’alumnat, especialment del pertanyent a grups vulnerables, que persegueixin l’èxit per a tothom.
 • Mantenir altes expectatives envers tot l’alumnat, especialment el pertanyent a grups vulnerables, establint una relació d’ajut i empoderament.
 • Desenvolupar actituds positives i proactives enfront els reptes que haurà d’afrontar en l’exercici professional.
 • Mantenir actituds positives i estimuladores en la relació amb les famílies, especialment les famílies pertanyents a grups vulnerables, establint una relació d’ajuda i apoderament.


Mòdul 1.
EL MOVIMENT INTERNACIONAL VERS L’EDUCACIÓ PER A TOTHOM (6 crèdits)

 • El moviment vers la inclusió: polítiques, pràctiques i recerca actual en inclusió social i educativa (3 crèdits). [ANAR AL PLA DOCENT] Prof.: Ignasi Puigdellívol i Dorys S. Sabando
 • Aportacions de la tecnologia a l’escola per a tothom: interacció, autonomia i aprenentatge (3 crèdits). [ANAR AL PLA DOCENT] Prof.: Marta López

Mòdul 2.
ESTRATÉGIES DE SUPORT ALS APRENENETATGES BÀSICS (9 crèdits)

 • Aptituds bàsiques per a l’aprenentatge: prevenció i suport en els desordres d’atenció i hiperactivitat (3 crèdits). Prof.: Esther Trepat
 • Estratègies de prevenció i suport en les dificultats del llenguatge oral, la lectura i l’escriptura (3 crèdits). Profs.: Llorenç Andreu i Mònica Sanz-Torrent
 • Estratègies de prevenció i suport en les dificultats d’aprenentatge de les nocions matemàtiques (3 crèdits). Prof.: Javier Díez

Mòdul 3.
EL SUPORT A LA INCLUSIÓ DE L’ALUMNAT AMB DISCAPACITAT MOTORA I SENSORIAL (9 crèdits)

 • L’alumne/a amb problemes motors: vivències, abast i estratègies de suport (3 crèdits). Prof.: Jordi Escoín
 • La discapacitat visual: vivències, abast i estratègies de suport (3 crèdits). Prof. (coord.): Irene Ginebra
 • La discapacitat auditiva: vivències, abast i estratègies de suport (3 crèdits). Prof: Núria Vázquez

Mòdul 4.
DIVERSITAT, INTERACCIÓ I CULTURA ESCOLAR (9 crèdits)

 • La interculturalitat com a valor a l’escola d’avui: incidència en la cultura, la gestió i les pràctiques del centre (3 crèdits). Prof.: Maria Padrós
 • Reptes de la coeducació del S. XXI: espais lliures de violència (3 crèdits). Profs.: Elena Duque i Esther Oliver
 • L’escola en la defensa de l’infant: maltractament, abús i bullying (3 crèdits). Prof.: Ana Martina Grecco i Noemí Pereda

Mòdul 5.
ORGANITZACIÓ DEL SUPORT A L’ESCOLA I PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT (9 crèdits)

 • L’organització del suport a l’escola. El treball cooperatiu i els equips de suport entre mestres (3 crèdits). Prof.: Ignasi Puigdellívol i Cristina Petreñas
 • Entendre i abordar els problemes de regulació del comportament a l’aula i a l’escola  (3 crèdits). Prof.: Gemma Alsina
 • El treball amb les famílies: col·laboració, assessorament i orientació (3 crèdits). Prof: Ramon Almirall

Mòdul 6.
EL SUPORT A LA INCLUSIÓ DE L’ALUMNAT AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA (9 crèdits)

 • La discapacitat intel·lectual: vivències, abast i estratègies de suport (3 crèdits). Prof.: Efren Carbonell
 • Els Trastorns de l’Espectre Autista: vivències, abast i estratègies de suport (3 crèdits). Profs.:  Víctor Adé i Isabel Paula

MÒDUL TRANSVERSAL (12 crèdits)

 • Pràctiques en institució educativa (6 crèdits). Coordinadora: Dorys Sabando. Profs. Tutors/es: Efren Carbonell, Gabriela Gómez-Zepeda, Raquel Poch i Dorys Sabando.
 • Treball Final de Màster (6 crèdits). Coordinadora: Cristina Petreñas. Profs. Tutors/es: Sandra Girbés, Maria Padrós, Berta Palou, Cristina Petreñas, Ignasi Puigdellívol i Clara Sansó.


Dades bàsiques

Estructura modular