Dades básiques

Màster en Educació Inclusiva: Polítiques, Pràctiques i Suport a una Educació per a Tothom

Tipus d’ensenyament

Màster, Títol Propi de la Universitat de Barcelona

Àmbit de coneixement

Ciències Socials i Jurídiques (Educació i Psicologia)

Centre responsable

Facultat d’Educació

Coordinació

Orientació

Professionalitzadora

Durada

Un curs acadèmic, de setembre a juliol

Data inici de la docència

14 d’octubre de 2019

Data final de la docència

29 de maig de 2020

Horari

Dilluns, dimecres i dijous de 17:00h. a 21:00h. Els dimarts es reserven per als seminaris de pràcticum, tutories, TFM i activitats complementàries

Nombre de places

20 places. Cal tenir en compte que a les assignatures es coincideix amb els estudiants dels Cursos d’Especialització, el que fa que els grups puguin arribar a un màxim de 30 estudiants

Crèdits ECTS

60 ECTS

Preu del crèdit

67,80 €

Preu del curs

4.068,00 €

Requisits d’accés

Grau, diplomatura o llicenciatura en l’àmbit de l’educació, la psicologia o la sociologia.

Criteris de priorització de l’accés

  1. Expedient acadèmic (40%)
  2. Experiència professional en l’àmbit educatiu (30%)
  3. Haver participat en tasques de voluntariat, en qualsevol dels seus àmbits (20%)
  4. Pertinença a grups socialment vulnerables, d’acord amb els criteris establerts per la UE (10%)
  5. Ordre de pre-inscripció (criteri per a desempatar)

Estimació de dedicació acadèmica

Tenint en compte que l’organització acadèmica es fa en crèdits ECTS, el seguiment òptim del curs suposa 12 hores setmanals de treball presencial (classe), 3 de treball dirigit i entre 20 i 30 hores setmanals repartides entre el treball autònom (lectures i estudi, principalment) i les tutories que siguin necessàries. Aquestes hores no s’han de distribuir necessàriament de manera regular en cada una de les setmanes del curs. No es contemplen aquí les 75 hores del pràcticum.


Més informació