Dades básiques

Màster d’Educació Inclusiva. Polítiques, pràctiques i suport a una Educació per a Tothom


TIPUS D’ENSENYAMENT
Màster, títol propi de la Universitat de Barcelona

ÀMBIT DE CONEIXEMENT
Ciéncies Socials i Jurídiques (Educació i Psicologia)

CENTRE RESPONSABLE
Facultat d’Educació

DIRECCIÓ
Ignasi Puigdellívol Aguadé

COORDINACIÓ                                                                                                                                 Gabriela Gómez-Zepeda

ORIENTACIÓ
Professionalitzadora

DURADA
Un curs acadèmic, de setembre a juliol.

DATA INICI DE LA DOCÈNCIA
16 d’octubre de 2017

DATA FINAL DE LA DOCENCIA
15 de juny de 2018

HORARI
Dilluns, dimecres i dijous de 16:00h. a 21:00h. Els dimarts es reserven per als seminaris de pràcticum, tutories, TFM i activitats complementàries.

NOMBRE DE PLACES
20 places. Cal tenir en compte que a les assignatures es coincideix amb els estudiants dels cursos d’especialització, el que fa que els grups puguin arribar a un màxim de 30 estudiants.

CRÈDITS ECTS
60

PREU DEL CRÈDIT
67.80 €

PREU DEL CURS
4.068.00 €


Requisits d’accés

  • Grau, diplomatura o llicenciatura en l’àmbit de l’educació, la psicologia o la sociologia.

Criteris de priorització de l’accés

  1. Expedient acadèmic (40%)
  2. Experiència professional en l’àmbit educatiu (30%).
  3. Haver participat en tasques de voluntariat, en qualsevol dels seus àmbits (20%)
  4. Pertanyença a grups socialment vulnerables, d’acord amb els criteris establerts per la UE. (10%)
  5. Ordre de pre-inscripció (criteri per a desempatar)

Estimació de dedicació acadèmica

Tenint en compte que l’organització acadèmica es fa en crèdits ECTS, el seguiment òptim del curs suposa 15 hores setmanals de treball presencial (classe) i entre 20 i 30 hores setmanals repartides entre el treball autònom (lectures i estudi, principalment) i el dirigit (tutories i treballs encomanats). Aquestes hores no  s’han de distribuir necessàriament de manera regular en cada una de les setmanes del curs. No es contemplen aquí les hores del pràcticum.


Estructura modular

Estructura acadèmica