Màster en Educació Inclusiva

El *Màster en Educació Inclusiva: Polítiques, Pràctiques i Suport a una Educació per a Tothom, persegueix fonamentalment dos objectius:

 • Proporcionar als i les estudiants que el cursin una visió àmplia de la inclusió educativa que permeti entendre l’origen de les situacions de risc de fracassar a l’escola que afecten bona part de l’alumnat i les accions susceptibles de superar-lo que impliquen tant l’escola com el seu entorn. Aquestes situacions sempre tenen un caràcter social i, en el cas del l’alumnat amb discapacitat, poden estar parcialment originades per les limitacions físiques, psíquiques o sensorials que se’n poden derivar
 • Proporcionar eines especialitzades i concretes per ajudar a superar el risc d’exclusió d’aquest alumnat. Així es treballaran les competències que permeten:
  • millorar l’ensenyament quan factors externs semblen dificultar-lo
  • facilitar la interacció i el treball en equip, imprescindibles en una concepció actual del suport educatiu
  • dur a terme una bona gestió i optimització dels recursos
  • afavorir la participació activa de les famílies
  • utilitzar els recursos que ens ofereix la comunitat

El caràcter d’especialització del Màster prové de l’enfocament que es dóna a l’estudi de les eines esmentades i de la finalitat amb que han de ser utilitzades: afavorir l’aprenentatge de tothom, amb especial atenció als grups vulnerables, entre els que cal situar l’alumnat amb discapacitat.


Més informació


[*] Homologat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya com a especialitat en Educació Especial per la Resolució ENS/1357/2016, de 19 de maig (DOGC Núm. 7131 – 31.5.2016), d’acord amb l’Ordre del Ministeri d’Educació i Ciència d’11 de gener de 1996 (BOE-A-1996-1422).