Estructura acadèmica

Curs d’especialització. Educació Inclusiva: atenció a la diversitat


Objectius generals

 • Proporcionar les eines necessàries per entendre els components socials que generen desigualtat i per avaluar i aplicar les polítiques i pràctiques que permeten superar-la des dels àmbits educatiu i comunitari.
 • Dotar els/les mestres i altres professionals de l’educació de les eines institucionals i metodològiques necessàries per entendre les necessitats educatives de l’alumnat pertanyent a grups vulnerables, incloent l’alumnat amb discapacitat intel·lectual i trastorns de l’espectre autista, i per a donar-hi resposta des de l’àmbit educatiu i comunitari.
 • Aprofundir en les competències de gestió i per al treball en equip requerides pel nou rol del professorat d’educació especial o de suport en el context de l’escola inclusiva.

Objectius específics

 • Analitzar i entendre els mecanismes socials i educatius que generen desigualtat.
 • Identificar els components del funcionament dels centres educatius que poden frenar l’aprenentatge i la participació de l’alumnat i les maneres de reduir-los.
 • Dominar les estratègies educatives i de participació social que afavoreixen l’èxit de l’alumnat i la superació de les desigualtats.
 • Entendre el significat i l’origen dels problemes de conducta tot identificant les maneres d’ajudar l’alumne.
 • Entendre les implicacions educatives de la discapacitat intel·lectual i els trastorns de l’espectre autista en les etapes d’educació infantil i primària.
 • Dominar els recursos educatius que permeten reduir els efectes de la discapacitat en l’aprenentatge i el desenvolupament personal i social de l’alumne.
 • Desenvolupar les habilitats socials requerides per la col·laboració interprofessional amb altres mestres, especialistes i institucions.
 • Desenvolupar les habilitats socials requerides per a treballar en col·laboració  amb els agents que poden cooperar en el suport pedagògic, principalment.
 • Promoure actituds socialment compromeses davant la pròpia funció professional, a més d’ètiques enfront la diversitat i la dignitat de totes les persones.


Transversals

 • Compromís ètic
 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat.
 • Treball en equip.
 • Capacitat creativa i emprenedora
 • Sostenibilitat
 • Capacitat comunicativa

Específiques

 • Construcció d’entorns inclusius a l’escola i amb la comunitat a través del diàleg .
 • Generació d’interaccions positives dins l’aula, en el treball en col·laboració amb l’alumnat i professorat i altres membres de la comunitat, si s’escau.
 • Elaboració de mètodes i estratègies d’aprenentatge ajustades a les necessitats de tot l’alumnat, especialment del pertanyent a grups vulnerables, que persegueixin l’èxit per a tothom.
 • Mantenir altes expectatives envers tot l’alumnat, especialment el pertanyent a grups vulnerables, establint una relació d’ajut i apoderament.
 • Desenvolupar actituds positives i proactives enfront els reptes que haurà d’afrontar en l’exercici professional.
 • Mantenir actituds positives i estimuladores en la relació amb les famílies, especialment les famílies pertanyents a grups vulnerables, establint una relació d’ajuda i apoderament.


Mòdul 1.
DIVERSITAT, INTERACCIÓ I CULTURA ESCOLAR (9 crèdits)

 • La interculturalitat com a valor a l’escola d’avui: incidència en la cultura, la gestió i les pràctiques del centre (3 crèdits). Prof.: Maria Padrós
 • Reptes de la coeducació del S. XXI: espais lliures de violència (3 crèdits). Prof.: Elena Duque i Esther Oliver
 • L’escola en la defensa de l’infant: maltractament, abús i bullying (3 crèdits). Prof.: Ana Martina Greco i Noemí Pereda

Mòdul 2.
ORGANITZACIÓ DEL SUPORT A L’ESCOLA I PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT (9 crèdits)

 • L’organització del suport a l’escola. El treball cooperatiu i els equips de suport entre mestres (3 crèdits). Prof.: Ignasi Puigdellívol i Cristina Petreñas
 • Entendre i abordar els problemes de regulació del comportament a l’aula i a l’escola (3 crèdits). Prof.: Gemma Alsina
 • El treball amb les famílies: col·laboració, assessorament i orientació (3 crèdits). Prof.: Ramon Almirall

Mòdul 3.
EL SUPORT A LA INCLUSIÓ DE L’ALUMNAT AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL I TRASTORNS DE L’ESPECTRE AUTISTA (9 crèdits)

 • La discapacitat intel·lectual: vivències, abast i estratègies de suport (3 crèdits). Prof.: Efren Carbonell
 • Els Trastorns de l’Espectre Autista: vivències, abast i estratègies de suport (3 crèdits). Profs.: Víctor Adé i Isabel Paula

MÒDUL TRANSVERSAL (6 crèdits)

 • Pràctiques en institució educativa (6 crèdits). Coordinadora: Dorys Sabando. Profs. Tutors/es: Efren Carbonell, Gabriela Gómez-Zepeda, Raquel Poch i Dorys Sabando.


Dades bàsiques

Estructura modular