Estructura acadèmica

Curs d’Especialització. Educació Inclusiva: Dificultats d’Aprenentatge

Objectius Generals

 • Proporcionar les eines necessàries per entendre els components socials que generen desigualtat i per avaluar i aplicar les polítiques i pràctiques que permeten superar-la des dels àmbits educatiu i comunitari
 • Dotar els/les mestres i altres professionals de l’educació de les eines necessàries per entendre el fenòmen del fracàs escolar i fer-hi front des de l’escola
 • Proporcionar eines per entendre i atendre, dins del marc escolar, les necessitats educatives de l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i amb discapacitat motora i/o sensorial

Objectius Específics

 • Analitzar i entendre els mecanismes socials i educatius que generen desigualtat
 • Identificar els components del funcionament dels centres educatius que poden frenar l’aprenentatge i la participació de l’alumnat i les maneres de reduir-los
 • Dominar les estratègies educatives que afavoreixen l’èxit de l’alumnat i la superació de les desigualtats
 • Entendre el significat i origen de les dificultats d’aprenentatges i dels problemes conductuals, tot identificant les maneres d’ajudar l’alumne
 • Entendre les implicacions educatives de la discapacitat motora i sensorial en les etapes d’educació infantil i primària
 • Dominar els recursos educatius que permeten reduir els efectes de la discapacitat en l’aprenentatge i el desenvolupament personal i social de l’alumne
 • Desenvolupar les habilitats socials requerides per la col·laboració interprofessional amb altres mestres, especialistes i institucions
 • Promoure actituds socialment compromeses davant la pròpia funció professional, a més d’ètiques enfront la diversitat i la dignitat de totes les persones

Competències Transversals

 • Compromís ètic
 • Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat
 • Treball en equip
 • Capacitat creativa i emprenedora
 • Sostenibilitat
 • Capacitat comunicativa

Competències Específiques

 • Construcció d’entorns inclusius a l’escola i amb la comunitat a través del diàleg
 • Generació d’interaccions positives dins l’aula, en el treball en col·laboració amb l’alumnat i professorat i altres membres de la comunitat, si s’escau
 • Elaboració de mètodes i estratègies d’aprenentatge ajustades a les necessitats de tot l’alumnat, especialment l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge i discapacitat motriu i sensorial
 • Mantenir altes expectatives envers tot l’alumnat, especialment el pertanyent a grups vulnerables, establint una relació d’ajut i empoderament
 • Desenvolupar actituds positives i proactives enfront els reptes que haurà d’afrontar en l’exercici professional

Mòdul 1. El Moviment Internacional vers l’Educació per a Tothom (6 crèdits)

Mòdul 2. Estratègies de suport als aprenentatges bàsics (9 crèdits)

Mòdul 3. El suport a la inclusió de l’alumnat amb discapacitat motora i sensorial (9 crèdits)

Mòdul Transversal (6 crèdits)


Més informació