Cursos d’Especialització

Educació Inclusiva: Dificultats d’Aprenentatge

La finalitat d’aquest Curs d’Especialització, compartida amb el Màster del que penja, és afavorir l’aprenentatge de tothom, amb especial atenció als grups vulnerables, entre els que cal situar l’alumnat amb discapacitat.

D’una manera més específica, i com a Curs d’Especialització, se centra en l’educació inclusiva, la recerca actual en aquest camp, l’anàlisi del fracàs escolar avui i de les polítiques i pràctiques que permeten superar-lo. S’aborden amb detall els problemes atenció i hiperactivitat i les dificultats que poden sorgir en el els aprenentatges instrumentals bàsics (lectura i escriptura) i les actuacions que han mostrat més eficàcia en la seva superació. Des del punt de vista de la discapacitat, s’estudien en profunditat les dificultats d’aprenentatge derivades de les discapacitats d’origen motor i sensorial (sordesa i ceguesa), amb un enfocament centrat en la intervenció educativa.

Més informació >


Educació Inclusiva: Atenció a la Diversitat

La finalitat d’aquest Curs d’Especialització, compartida amb el Màster del que penja, és afavorir l’aprenentatge de tothom, amb especial atenció als grups vulnerables, entre els que cal situar l’alumnat amb discapacitat.

D’una manera més específica, i com a Curs d’Especialització, se centra en l’estudi de les accions que permeten transformar l’escola per tal que respongui millor a les actuals demandes socials. Hi són molt presents temes com la interculturalitat, l’educació i la prevenció de la violència de gènere, així com la defensa de l’infant en situacions de maltractament, abús i bullying. Es tracten les intervencions a nivell d’escola, família i comunitat. El curs inclou també l’estudi de les repercussions educatives de la discapacitat intel·lectual i dels trastorns de l’espectre autista (TEA), aprofundint en la manera de donar resposta a les necessitats educatives i socials que comporten.

Més informació >